DUBEN
2016

Legislativní změny - březen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci březnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc duben 2016.


Ukončení stavebního spoření dětí

Od 6. dubna 2016 platí novelač. 104/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a která rodičům umožňuje při splnění určitých podmínek vypovědět stavební spoření svých nezletilých dětí bez souhlasu soudu.

Velmi stručná novela č. 104/2016 Sb. přidává do § 5 zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, nový odstavec. Podle nového ustanovení se bude ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka považovat za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, pokud k němu dojde po uplynutí zákonné šestileté doby spoření. Při dřívějším předčasném ukončení smlouvy totiž propadají státu zpět státní příspěvky.

Rozhodnutí soudu ale bude i nadále nutné v případech, kdy s ukončením smlouvy o stavebním spoření nebudou souhlasit všichni zákonní zástupci dítěte.


Zákon o posuzování shody u výrobků

Poslanecká sněmovna v březnu schválila zcelanový zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který upravuje obecné i technické požadavky na tyto výrobky a práva a povinnosti jejich prodejců.

Nový zákon se týká především výbušnin, měřidel, vah s neautomatickou činností, výtahů, tlakových zařízení, jednoduchých tlakových nádob, zařízení k použití v prostředí výbuchu, rádiových zařízení, elektrických zařízení, osobních ochranných prostředků, lodní výstroje a rekreačních plavidel a vodních skútrů. Všechny výrobky spadající do těchto kategorií budou muset být vyrobeny v souladu s požadavky, které budou určeny vládním nařízením. Zákon také dává vládě pravomoc stanovit nařízením výjimku ze zákona a úřady dostanou možnost povolit prodej a provoz výrobků i bez posouzení shody, pokud jejich použití bude v zájmu bezpečnosti nebo pro experimentální účely. Příloha zákona pak obsahuje vzor prohlášení o shodě.

Za porušení zákona jsou stanoveny vysoké sankce, fyzickým osobám hrozí pokuta až 20 milionů korun, právnickým osobám až 50 milionů korun.


Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Jedním ze zákonů přijatých v měsíci březnu je i novela, kterou se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, účinná od 6.4.2016.

Tato novela reaguje na požadavky EU a sjednocuje postupy při automatické výměně daňových informací podle globálních standardů, které již jsou v souladu s požadavky USA na informace o bankovních účtech, tzv. FATCA. Americký zákon Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen „FATCA“) je daňový zákon, který byl v USA přijat v roce 2010 a jehož účelem je zabránit americkým občanům vyhýbat se zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv. FATCA ukládá finančním institucím smluvních států oznamovat stanovené informace o těch účtech vedených finanční institucí, kde majitel je občan Spojených států amerických.

Schválená novela mění českou legislativu v souladu s požadavky EU, které již obsahují i požadavky podle FATCA. Novelou se mění zákono mezinárodní spolupráci při správě daní, zákon o daních z příjmů, a zcela se ruší zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, který řešil požadavky FATCA ještě dříve, než byly zapracovány do globálních standardů.


Novela zákona o obcích

Ve Sbírce zákonů v měsíci březnu rovněž vyšla novela č. 106/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, tzv. obecní zřízení, s účinností od 1. července 2016. Novela řeší zejména praktické potíže, s nimiž se obce ve stávajícím znění zákona potýkají.

Novela dává Ministerstvu vnitra pravomoc rozhodovat o územních sporech mezi obcemi, které vznikly sloučením nebo rozdělením. Podle současného znění zákonase musí obce, které spolu vedou územní spor, dohodnout, a to bývá velmi obtížné, často až nemožné. Po účinnosti novely bude tedy tyto mnohdy vleklé spory urovnávat Ministerstvo vnitra.

Spolky národnostních menšin budou moci na základě novely nově žádat o dvojjazyčné pojmenování ulic, pokud na území obce působí nejméně 5 let a pokud se při posledním sčítání lidu k dané národnosti přihlásilo alespoň 10 procent obyvatel obce. Návrh na dvojjazyčné označení ulic bude muset schválit zastupitelstvo obce.

Obce by také měly mít možnost ocenit významné životní události svých občanů.

Pražské městské části navíc získají pravomoc rozhodovat o poskytování jednotlivých dotací a návratných finančních výpomocí i v případech nad 50 tisíc korun. Zastupitelé městských částí a městských obvodů také získají vlastní znění zastupitelského slibu, v němž nově zazní, že svou funkci budou vykonávat v zájmu příslušné městské části či obvodu.

Novelou č. 106/2016 Sb. se kromě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tzv. obecního zřízení, mění také (obdobně) zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, tzv. krajské zřízení, zákonč. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákonč. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, tzv. katastrální zákon.


Konec povinnosti bezplatně veřejnosti poskytovat stavebně technické normy

Součástí novely č. 91/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, je i ustanovení, kterým se ve stavebním zákoně ruší povinnost poskytovat veřejnosti bezplatně normy, na něž se zákon odkazuje.

Novela souvisí s přijatým novým zákonem o posuzování shody u stanovených výrobků a má za úkol zpřesnit některá ustanovení a také zrušit ustanovení, která by se díky novému zákonu o posuzování shody u výrobků stala duplicitními. Kromě zákona o technických požadavcích na výrobky, mění stručná novela č. 91/2016 Sb. také živnostenský zákona zákono hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Při projednávání v Poslanecké sněmovně byla vložena do novely ještě drobná změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavebního zákona. Touto změnou se ze stavebního zákona vypouští ustanovení § 196 odst. 2, které uvádělo, že pokud tento zákon nebo jeho prováděcí předpis stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.

Účinností novely, tedy dne 15. dubna 2016, se všechny technické normy opět budou hradit.nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace