DUBEN
2017

Legislativní změny - březen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři,

přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci březnu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc duben 2017.

 

NOVELA TRESTNÍHO ZÁKONÍKU A TRESTNÍHO ŘÁDU

Vyhlášením novelizačního předpisu č. 58/2017 Sb., v jehož rámci dochází k implementaci evropské směrnice 2014/42/EU, o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti v Evropské unii, se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Předpis se zaměřuje na oblast zajištění a odčerpání majetku v trestním řízení a zdůrazňuje význam účinného odčerpání nástrojů a výnosů z trestné činnosti jako jednoho z efektivních nástrojů v boji s organizovaným zločinem. Česká úprava doposud neumožňovala tzv. rozšířené zbavení majetku ve smyslu této směrnice, což má novela změnit a mělo by tak dojít k efektivnějšímu vnitrostátnímu zajišťování a odčerpávání nástrojů a výnosů z trestné činnosti v souladu se zásadou, že zločin se nesmí vyplácet. Kromě toho má také novelizací dojít k podpoře justiční spolupráce mezi členskými státy EU.

Novela je účinná od 18.3.2017.

 

NOVELA ZÁKONA O PROVOZU VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ

Novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 63/2017 dne 3.3.2017, dochází ke změně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dále zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a dalších souvisejících zákonů. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel, prošel rozsáhlou novelizací zákonem č. 293/2013 Sb., který nabyl v převážné části účinnosti 1.1.2015. Novela zasáhla většinu zákona a především koncepčně změnila úpravu vedení registru silničních vozidel a postup jejich registrace, dále v návaznosti na směrnice EU zavedla novou koncepci typového schvalování vozidel, jednotlivého dovozu vozidel a schvalování výjimek z technické způsobilosti.

Březnová novelizace kromě chyb technického rázu odstraňuje také mezery v zákoně, které nelze překlenout výkladem, čímž ztěžují aplikaci zákona. V první řadě zákonodárce mění ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona o podmínkách provozu vozidel, které obsahuje uzavřený výčet dokladů, jež dokazují technickou způsobilost vozidla a které je nutno předložit k žádosti o zápis do registru silničních vozidel. To se však jeví jako problematické, jelikož ve vztahu k vozidlům jednotlivě dovezeným v režimu ustanovení § 34 odst. 2 zákona o podmínkách provozu vozidel, tedy ve vztahu k vozidlům, jejichž technická způsobilost nemusí být znovu schválena po dovozu, postačí, pokud byla technická způsobilost uznána v jiném členském státě Evropské unie, musí doklady vymezené v ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) pokrýt všechny situace ustanovení § 34 odst. 2. Současná právní úprava nezahrnuje situace, kdy je technická způsobilost vozidla schválena s platností ve všech členských státech Evropské unie, ale vozidlo je dovezeno ze třetí země.

Další změna se týká udílení výjimek z technických požadavků na vozidlo, kdy současná úprava umožňuje udělit výjimku pouze, má-li být technická způsobilost vozidla vnitrostátně schválena. V současné době není možné udělit výjimku vozidlům, u nichž se technická způsobilost neschvaluje, ale uznává se předchozí schválení jiným členským státem Evropské unie. To sice nebrání v registraci vozidla, ovšem v případě, že je vozidlo následně podrobeno pravidelné technické prohlídce, působí fakt, že neodpovídá technickým požadavkům, problémy – jedná se zejména o vozidla, kterým byly v zemích původu uděleny výjimky z technických požadavků.

Novinkou je také úprava provozu vozidla, které není registrováno, popř. ještě nemá schválenou technickou způsobilost. Stávající úprava umožňuje povolení jednorázové jízdy takového vozidla, avšak jízda musí začínat a končit na území ČR. Novela umožní povolení jednorázové jízdy i za hranice České republiky, což zjednoduší například vývoz nových vozidel do zahraničí.

Poslední zásadní změna se týká zápisu zániku vozidla, který je dle zákona možný pouze, pokud je vozidlo ekologicky zlikvidováno nebo je zničeno (zejm. živelní událostí, nikoliv rozebrání vozidla). Zákon v současné podobě tedy neumožňuje zapsat zánik vozidla v případě, kdy nebylo zničeno dle zákonné definice, ale ani ekologicky zlikvidováno, nicméně fakticky již neexistuje (typicky při porušení povinnosti podle zákona o odpadech). Nicméně novela tuto mezeru vyplňuje a od 1.6.2017, kdy předpis nabývá účinnosti, již bude možné zapsat zánik vozidla na základě faktického stavu.

 

ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Velmi zásadní změnou prošel v měsíci březnu také zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. insolvenční zákon. Jako první se zavádí nový systém přidělování případů v oblasti oddlužení. Současná právní úprava insolvenčního zákona při ustanovení insolvenčních správců je nastavena tak, že insolvenční soud stanoví insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jejího sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené pro okresní soud, který je obecným soudem dlužníka. Tento princip bude nahrazen principem, který se používá pro konkurzy, tedy přidělování podle krajských soudů. Z tohoto důvodu nebude pro insolvenční správce nutné zřizovat provozovnu v každém okrese, ale postačí jedna na celý kraj. Dle důvodové zprávy docházelo k vytváření provozoven, jejichž cílem nebylo reálně být blíže k dlužníkům, ale pouze zvýšit zisk, což dle zákonodárce neprospívá kvalitě služeb.

Změna se dotkne také samotných návrhů na povolení oddlužení. Nově se do insolvenčního zákona přidává ustanovení § 390a, podle kterého bude muset být návrh na povolení oddlužení sepsán a podán buď advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem či akreditovanou osobou. Akreditovanou osobou se rozumí právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace. Tyto subjekty však dle § 390a odst. 4, nebudou mít nárok na odměnu za podání návrhu. Dle důvodové zprávy tato úprava počítání s udílením akreditací neziskovým organizacím, které působí na území České republiky s cílem pomáhat dlužníkům v tíživé situaci. Stejně tak je explicitně stanovena výše odměny, kterou mohou ostatní kvalifikované osoby za sepsání a podání návrhu požadovat. Stanovená sazba nyní činí 3 400 kč,- bez DPH a v případě společného oddlužení manželů částku 6000 kč,- bez DPH, přičemž v odměně bude zahrnuta také náhrada nákladů spojených se sepsáním a podáním návrhu. Tato část novely se snaží řešit situaci, kdy v České republice funguje mnoho komerčních subjektů, které za nepřiměřeně vysokou odměnu nabízejí služby, které často postrádají profesionalitu a dlužníkům přináší spíše více problémů. Nutnost akreditace a bezplatnost úkonů by tak měla zamezit praktikám těchto subjektů.

V neposlední řadě dochází ke změnám ve způsobu svolávání schůzí věřitelů, který je upraven ustanovením § 47 insolvenčního zákona, podle kterého bude nově možno svolat schůzi věřitelů na návrh nadpoloviční většiny všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle § 49 odst. 1 insolvenčního zákona činí zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek. V případě, že nedojde ke svolání věřitelů, není možné ustanovit věřitelský sbor a tuto funkci vykonává, v souladu s § 61 odst. 2 insolvenčního zákona, soud. Úprava cílí na nezájem věřitelů účastnit se věřitelských schůzí. Tato nová podmínka svolání schůze by měla zajistit svolávání schůzí jen v případech, kdy je to opravdu nutné.

Zvláštní úprava se stanoví pro schůzi věřitelů k projednání způsobu oddlužení dle ustanovení § 399 insolvenčního zákona. Ta se svolá jen k návrhu nadpoloviční většiny nezajištěných věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle výše činí zároveň nadpoloviční většinu nezajištěných přihlášených pohledávek. Tato úprava reflektuje způsob, jakým se dle insolvenčního zákona uspokojují pohledávky zajištěných a nezajištěných věřitelů. Vzhledem k tomu, že zajištění věřitelé nemají dle § 402 insolvenčního zákona na schůzi věřitelů právo hlasovat o způsobu oddlužení, považuje zákonodárce za vhodné odepřít jim možnost rozhodovat o tom, zda se schůze za účelem projednání způsobu oddlužení uskuteční.

Novela nabývá účinnosti dne 1.7.2017.

 

NOVÁ KATASTRÁLNÍ VYHLÁŠKA

Vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., jakožto prováděcí předpis k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, reflektuje dosavadní poznatky z praxe a požadavky odborné veřejnosti, které se nashromáždily během účinnosti současné katastrální vyhlášky. Nejedná se o komplexní novelizaci fungování katastrálního systému, ale účelem je spíše zpřesnění textu současné vyhlášky a odstranění výkladových problémů.

Nově bude v katastru nemovitostí zveřejňována informace o podaném dovolání či ústavní stížnosti proti rozsudku, na jehož základě bylo do katastru zapsáno vlastnické či jiné právo, a to zejména z důvodu ochrany dobré víry osob jednajících v důvěře v zápis v katastru nemovitostí.

Dochází také ke zjednodušení doplňování údajů o osobách, které nejsou v katastru nemovitostí dostatečně identifikovány, například pokud údaje o nich byly převzaty z velmi starých listin. Nově bude možné tyto údaje doplnit na základě prohlášení dotyčné osoby ve formě notářského zápisu.

Poslední podstatnou změnou je možnost slučování parcel nebo jejích částí v případě, kdy bylo věcné břemeno zřízeno pouze ke stavbě. V souladu se zásadou superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), jež se do civilního práva vrátila s novelou občanského zákoníku z roku 2014, tedy spojení stavby s pozemkem, bude nově možno sloučit parcely i v případě, kdy ke stavbě na ní stojící bylo zřízeno věcné břemeno. V takovém případě se věcné břemeno váže k jasně definované části pozemku, a tudíž neexistuje pádný důvod proč sloučení v takovém případě neumožnit.

Nová katastrální vyhláška je v účinnosti od 1.4.2017.

 

NOVELA VOLEBNÍCH ZÁKONŮ

Novelizační předpis publikovaný ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2017 Sb., se dotkne všech volebních zákonů, tedy zákona o volbách do Parlamentu České republiky, zákona o volbách do zastupitelstev krajů, zákona o volbách do zastupitelstev obcí, zákona o volbách do Evropského parlamentu, zákona o volbě prezidenta republiky, zákona o Ústavním soudu a zákona o soudech a soudcích. Tato novela reflektuje dlouhodobé úsilí zákonodárce ve zdokonalení volebních postupů, konkrétně v zavádění možností použití ověřených moderních nástrojů jako jsou například datové schránky, elektronický podpis či základní registry, čímž se snaží zajistit vyšší volební účast a hladší průběh voleb.

Nejzásadnější změna se však týká zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. V tomto zákoně dochází k rozšíření kategorie údajů, které Ministerstvo vnitra využívá pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic dle ustanovení § 8 odst. 3. Nově bude Ministerstvo vnitra vedle referenčních údajů ze základního registru obyvatel a údajů z informačního systému evidence obyvatel zpracovávat také údaje z informačního systému evidence občanských průkazů a údaje z informačních systémů evidence cestovních dokladů, čímž by mělo dojít k omezení výskytu podpisů neexistujících/fiktivních osob. Od 13.4.2017, kdy novela nabývá účinnosti, tedy bude nutné předložit při podpisu petice také svůj občanský průkaz či platný cestovní pas.

NOVELA PPRACOVNĚPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Poslední novelou měsíce března je předpis č. 93/2017 Sb., který mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Účelem novelizace je transpozice evropské směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Hlavním cílem této novely je předcházení, zamezení a boj proti zneužívání a obcházení příslušných pravidel, čehož se mají zaměstnavatelé dopouštět nekalým nebo podvodným způsobem využívajíc výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Dle důvodové zprávy v praxi docházelo k praktikám zaměstnavatelů spočívajících v zakládání fiktivních sídel vysílajících zaměstnavatelů, což má následně obcházení směrnice o vysílání pracovníků reálně umožňovat. Prostřednictvím této novely má být dosaženo bližší identifikace skutečného vyslání pracovníka.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace