DUBEN
2019

Legislativní změny - březen 2019

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v březnu 2019. Pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc duben 2019.

 

VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKY PROVÁDĚJÍCÍ ZÁKON O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ

Novinkou je zejména zavedení povinné nové autorizační metody pro digitální komunikaci s veřejnoprávními původci definované dle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to elektronické pečeti, jejíž bližší specifikaci najdeme v ustanovení § 9 zákona č. 297/2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Podstatnou změnu najdeme také v Článku II, bodu 5 výše uvedené vyhlášky. Upravuje konkrétní výstupní datový formát pro účetní záznamy v elektronické podobě, jejichž obsahem je elektronická faktura. Tento formát musí být – Information Systém Document (ISDOC) ve verzi 5.2. a vyšší nebo jiný datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16.4.2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek.

Článek II, bod 5 nabývá účinnosti již dnem 1. dubna 2019. Zbylá část vyhlášky je účinná od
1. července 2019.

 

VYHLÁŠKA, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

Nově není třeba povolení ke kácení pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let, a dále pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

 

ZÁKON, KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY V OBLASTI DANÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ ZÁKONY

Došlo ke zdvojnásobení limitů pro uplatnění výdajů v rámci tzv. paušální daně. Zisk rodinných fundací nyní spadá pod zisk od stálých provozoven poplatníků. Poplatník, který hodlá v souvislosti s realizací projektu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje, oznámí tuto skutečnost správci daně zvlášť za jednotlivý projekt výzkumu a vývoje a ke každému tomuto oznámení dodá i projektovou dokumentaci.

Uvalena byla také již dlouho očekávaná spotřební daň na zahřívané tabákové výrobky a to ve výši 2,236 Kč/g.

Výše uvedené změny jsou účinné od 1. dubna 2019.

 

ZMĚNA VYHLÁŠKY O REGISTRACI VOZIDEL

Dne 14. března 2019 byla ve Sbírce zákonů pod č. 72/2019 publikována Vvyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Podstatným obsahem této nové vyhlášky je krom lehkých pojmových modifikací především změna rozměrů technických průkazů silničních a zvláštních vozidel, a to z dosavadního rozměru
210 x 445 mm na nový rozměr 210 x 297 resp. rozměr A4.

Staré technické průkazy mohou být k novým vozidlům vydávány do vyčerpání zásob, maximálně však do 31. prosince 2020.

Předpis také mění počet znaků tabulek registračních značek na přání pro motocykly. Nově, pokud máme RZ na přání na motocyklu o rozměrech 520 x 110m, nalezneme zde 8 znaků místo dosavadních 7.

Nejzásadnější změnu však můžeme spatřovat v přidání nového ustanovení § 25a, které zavádí nový druh registračních značek, a to pro elektrická vozidla. Poznávacím znakem budou první 2 znaky v pevně stanovené kombinaci písmen „EL“. Následovat bude již volná kombinace arabských číslic s velkými písmeny latinské abecedy. Liší se však počet těchto znaků: pro automobily 5 znaků; pro motocykly 4 znaky (vyjma tabulky 520 x 110mm - zde 5 znaků); pro mopedy a šlapadla 3 znaky.

Tabulky registračních značek pro elektrická vozidla jsou rozměrově, geometrickým uspořádáním číslic, písmen a barevným provedením odpovídající standartním tabulkám registračních značek pro silniční motorová vozidla.

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. dubna 2019

 


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace