ČERVENEC
2016

Legislativní změny - červen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci červnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc červenec 2016.


ZMĚNA ZÁKONA O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH

Díky této rozsáhlé novele zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech se zjednoduší nahlašování změn úřadům a rozšíří se možnosti žádat o informace ze základních registrů. Účinnosti nabude 1. ledna 2017, výjimkou jsou některá ustanovení týkající se právě rozšíření možnosti žádat o informace z registrů, která nabyla účinnosti již 1. července 2016.

Podle novely budou moci lidé nově žádat o údaje z registru obyvatel na některých obecních a krajských úřadech. Dosud tyto údaje poskytovaly jen kontaktní místa veřejné správy a ministerstvo vnitra. Pro většinu občanů bude mít tato novela největší přínos v tom, že již nebudou muset hlásit změny v osobních údajích každému subjektu zvlášť. Hlášení změny jména či adresy se tak zjednoduší a zlevní.

Novela rovněž rozšiřuje okruh subjektů, které mají k informacím z registrů přístup. Již nepůjde pouze o subjekty veřejné správy, nově možnost využívat údaje z registrů získají např. banky a pojišťovny a také záchranné služby. Pro záchranné služby jsou důležitá zejména rodná čísla zachraňovaných osob.

Do registru obyvatel také přibydou cizinci, kteří v České republice dlouhodobě pobývají. Další změnou je prodloužení doby, po kterou se data v registru uchovávají po smrti dané osoby. Nyní jsou to tři roky, nově budou data uchovávána celých 15 let. Ministerstvo vnitra také dostalo pravomoc kontrolovat využívání údajů z registru na obecních úřadech.

Touto novelou se kromě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, mění také související ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.


VYŠŠÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

Podle novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách by měl příspěvek na péči pro zdravotně postižené občany vzrůst o deset procent ve všech stupních závislosti. Účinnosti by měla nabýt 1. srpna 2016.

Výše příspěvku na péči v Kč za kalendářní měsíc od 1. srpna 2016

Stupeň závislosti

pro osoby do 18 let věku

pro osoby starší 18 let

stupeň I (lehká závislost)

3 300

880

stupeň II (středně těžká závislost)

6 600

4 400

stupeň III (těžká závislost)

9 900

8 800

stupeň IV (úplná závislost)

13 200

13 200

Tato novela dále zavádí oznamovací povinnost pro zařízení sociální péče v případech, kdy klient nesouhlasí s umístěním v tomto zařízení. Pokud klient vysloví vážně míněný nesouhlas s umístěním, sociální zařízení bude muset oznámit toto přání klienta do 24 hodin soudu. Ten následně rozhodne, zda klient v zařízení zůstane i nadále. V případě, že poskytovatel pobytové sociální služby neučiní takové oznámení, jsou umístěný člověk nebo jeho zákonný zástupce oprávněni podat návrh na zahájení řízení. Soud je pak povinen věc projednat a rozhodnout nejpozději do 45 dnů ode dne zahájení řízení. Tato úprava respektuje požadavky čl. 5 odst. 1 a 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a článku 14 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Novela také zvyšuje pokutu za poskytování sociálních služeb bez oprávnění z jednoho milionu na dva miliony korun. 

Současně tato novela umožní rychlejší přidělení příspěvku na péči u osob dlouhodobě hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních pro jednu diagnózu. Jedná se zvláště o pacienty s těžkým poškozením míchy a mozku, pacienty po amputacích končetin a některá další dlouhodobá onemocnění. Zahájení řízení o přiznání příspěvku na péči budě nově možné již v období hospitalizace pacienta, kdy jeho hospitalizace trvá více než 60 dní.


NOVÝ ZÁKON O HAZARDNÍCH HRÁCH

Ve Sbírce zákonů vyšel zcela nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který do oblasti loterií a hazardu přináší výrazná omezení. Současně vyšly ještě další dva související zákony, a to nový zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her a souhrnná novela č. 188/2016 Sb., kterou se změny z nových zákonů zavádějí do dvou desítek dalších předpisů. Trojice zákonů nabude účinnosti 1. ledna 2017.

Nový zákon o hazardních hrách nahradí od příštího roku stávající zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, tzv. zákon o loteriích a klade si za cíl omezit zejména patologické hráčství. Od 1. ledna 2017 by proto měly ubývat veškeré automaty v běžných restauracích a přesouvat se výhradně do heren a kasin. Proces bude probíhat postupně tak, jak budou končit licence udělené podle současných pravidel. Nová úprava ale bude dokonce benevolentnější než ta stávající a obce budou moci povolit otevření herny i v blízkosti školy, zdravotnického zařízení či kostela.

Celkově však mají být pravidla výrazně přísnější a podle odhadů je nebude splňovat většina ze současných více než 7 tisíc kasin a heren. Ministerstvo financí bude nově vydávat jen základní licence, které osvědčí způsobilost žadatele a splnění všech požadavků včetně technologických. O otevření konkrétních heren pak vždy budou rozhodovat obce. Větší pravomoci získají zaměstnanci Celní správy, kteří budou smět vstupovat do heren, kontrolovat je a vymáhat sankce.

Ministerstvo financí zavede speciální rejstřík hráčů, který zabrání ve hře lidem, kteří pobírají příspěvek v hmotné nouzi, byl na ně vyhlášen úpadek v rámci insolvenčního řízení nebo jim hraní zakázal soud. Rejstřík ale umožní i dobrovolný zápis. Sníží se také výše maximálních sázek v rámci jedné hry, a to v hernách na 100 korun a v kasinech a na internetu na 1000 korun.

Nový zákon o hazardních hrách umožní při splnění stanovených podmínek podnikání zahraničních internetových sázkových firem v ČR, jejich činnost tak bude legalizována a bude podléhat regulaci a zdanění. Internetové stránky navíc budou muset být dostupné v českém jazyce a server se bude muset nacházet na území EU. Největší diskuse se v Poslanecké sněmovně a následně i v Senátu rozvířila kolem ustanovení, které umožní blokovat internetové stránky s nelegálním hazardem. Povinnost zajistit blokaci stránek uvedených na seznamu nepovolených internetových her připadne poskytovatelům připojení k internetu na území ČR.

Nový zákon o dani z hazardních her pak zvyšuje zdanění hazardu. U loterií a kurzových sázek zůstane sazba na současných 23 %, u technických her, tedy u automatů a video-loterijních terminálů, se sazba daně zvýší ze stávajících 28 % na 35 %.


ŠIRŠÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB

Pod č. 183/2016 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů dlouho připravovaná novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.Novelou se zásadním způsobem rozšiřuje okruh trestných činů, za něž může být právnická osoba stíhána. Nyní je v zákoně uveden výčet takových trestných činů, nově bude moci být právnická osoba stíhána za jakékoliv zločiny nebo přečiny uvedenév trestním zákoníku s výjimkou těch, které budou zákonem výslovně vyloučeny (např. trestný čin zabití, rvačky, soulože mezi příbuznými, zanedbání povinné výživy, ale i vlastizrady či opilství). Účinnosti tato novela nabude prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. prosince 2016.

Rozšiřuje se také okruh trestných činů spáchaných v cizině, za něž ponesou odpovědnost i právnické osoby, které nemají sídlo v České republice.

Právnická osoba se rovněž nově bude moci trestní odpovědnosti zprostit, pokud vynaložila veškeré možné úsilí, aby spáchání protiprávního jednání zabránila. Některé trestné činy (teroristický útok, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti apod.) jsou pak vyloučeny z promlčení, stejně jako výkon trestu za ně uložený.


POVINNÝ ROK PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana a schválilatak novelu zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, která mimo jiné zavádí povinný rok předškolního vzdělávání.

S povinným rokem předškolního vzdělávání před prvním rokem povinné školní docházky počítá novela od školního roku 2017/2018. Rodiče dítěte ale budou moci za určitých podmínek zvolit i vzdělávání individuální. Zákonný zástupce dítěte bude muset v takovém případě podat řediteli mateřské školy oznámení o individuálním vzdělávání do tří měsíců před začátkem školního roku. Ředitel mateřské školy následně doporučí oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.

Podle novely mají mít také nově děti státem garantované právo na místo v mateřské školce, od roku 2017 budou mít nárok na místo v mateřské škole čtyřleté děti, od roku 2018 tříleté děti a od roku 2020 i dvouleté děti. A právě zavedení garantovaných míst v mateřských školkách pro děti již od dvou let bylo pro prezidenta důvodem k vrácení novely poslancům, a to pro stanovisko Svazu měst a obcí ČR, podle něhož by totiž tato povinnost společně s plánovaným vymezením školských obvodů spádových mateřských škol neúměrně zatížila rozpočty obcí.

Sněmovna schválila také návrh, kterým se rozšíří individuální domácí vzdělávání i na druhý stupeň základní školy. Nyní je individuální domácí vzdělávání možné pouze u mladších žáků na prvním stupni. Vyučující, který bude doma žáky vzdělávat na prvním stupni, bude muset mít alespoň středoškolské vzdělání, k domácímu vzdělávání žáka na druhém stupni bude nutné vysokoškolské vzdělání.

Novela také zavede jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, a to od příštího školního roku 2016/2017. Výjimku dostanou jen střední školy, ve kterých se při přijímacím řízení koná i talentová zkouška. Přípravu a hodnocení výsledků testů má zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Od školního roku 2020/2021 pak budou podle novely studenti středních škol skládat povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Jednotlivé obory, pro které bude maturita z matematiky povinná, stanoví vláda nařízením.


STANOVENÍ FINANČNÍCH LIMITŮ PRO URČENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

K provedení nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bylo v červnu přijato mimo jiné i nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Nařízení tyto limity stanoví na částku 3.686.000,- Kč pro zadavatele, jímž je Česká republika, Česká národní banka, či státní příspěvkové organizace, a 5.706.000,- Kč pro územní samosprávné celky a ostatní veřejné zadavatele, pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby. Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce činí 14.266.8000,- Kč.

Toto nařízení rovněž stanoví částky pro účely možnosti vyčlenění jednotlivé části veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

Nařízení nabývá účinnosti dnem účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. 1.10.2016.


RESTITUČNÍ TEČKA

Ve Sbírce zákonů v měsíci červnu vyšly dva zákony, o jejichž přijetí jsme Vás již informovali v minulém přehledu, a to zákon č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 184/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Nejpodstatnější změnou je nová koncepce uspokojování oprávněných osob podle zákona o půdě výhradně peněžitou náhradou a s tím související ukončení uspokojování oprávněných osob podle zákona o půdě převodem náhradních pozemků. S tím souvisí zrušení ustanovení § 11a zákona o půdě, které upravuje postup při převodu jiného zemědělského pozemku oprávněným osobám na základě veřejných nabídek. Vzhledem k odložení účinnosti zrušení ustanovení § 11a do 1. července 2018 však bude možnost uskutečnit ještě několik veřejných nabídek pozemků. Tím bude dle důvodové zprávy „dána možnost oprávněným osobám k uspokojení jejich nároků formou jiného (náhradního) pozemku za stejných podmínek i stejným postupem jako tomu bylo dosud.“


NOVÁ ÚPRAVA PŘESTUPKŮ

Senát na konci června projednal také dva nové zákony, které by od července příštího roku měly zcela nahradit stávající legislativní úpravu přestupků. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich bude upravovat obecné náležitosti přestupků, druhy správních trestů, postupy projednávání přestupků, příslušné lhůty apod. Senát jej s jedním pozměňovacím návrhem vrátil poslancům. Druhý související zákon senátoři schválili a prezident Miloš Zeman jej dne 23.6.2016 podepsal, jedná se o zákon o některých přestupcích obsahující výčet skutkových podstat přestupků, které nebudou obsaženy v jiných zákonech. Oba nové předpisy by měly nabýt účinnosti 1. července 2017.

Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich má být obecnou normou, která bude definovat přestupky a stanovovat pravidla pro jejich projednávání a vyřízení. Zákon zavádí jednotný pojem "přestupek" místo dosavadního pojmu "správní delikt". Nový zákon také bude, na rozdíl od současného zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, řešit obecnou úpravu odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob za přestupky. Zvyšuje se maximální výše pokuty uložené příkazem, tedy v případech, kdy přestupek nebyl řešen ve zkráceném blokovém řízení, a to ze 4 000 korun na maximálně 10 000 korun. Ve zvlášť závažných případech se také prodlouží promlčecí doba z jednoho na 3 roky. Zákon zcela ruší zákaz pobytu na území obce za přestupky. Senátoři zákon vrátili do Sněmovny s jediným pozměňovacím návrhem, kterým je vypuštění povinnosti úřadů řešit nemajetkovou újmu způsobenou přestupky.

Již schválený zákon o některých přestupcích pak vyjmenovává konkrétní skutkové podstaty přestupků, které nelze převést do žádného speciálního zákona např. proto, že mají buď příliš obecný ráz, nebo se jedná o porušení povinností na více úsecích veřejné správy najednou. Většina přestupků, které nyní řeší zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, již byla nebo bude podle své povahy převedena do příslušných zákonů. Např. přestupky na úseku dopravy budou převedeny do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, některé přestupky na úseku sociálních věcí do zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, přestupky na úseku zdravotnictví do zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, nebo do zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přestupky na úseku školství a výchovy mládeže budou převedeny do školského zákona č. 561/2004 Sb., a přestupky proti veřejnému pořádku bude ve většině případů řešit zákon č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení.

Nový zákon o některých přestupcích pak bude řešit mimo jiné např. přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy, přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupek křivého vysvětlení, přestupky proti majetku, přestupky na úseku podnikání, přestupky na úseku porušování práv k obchodní firmě.

Zákon u jednotlivých přestupků stanoví příslušné výše trestů, které se ve většině případů zvyšují. Až na desetinásobek současné pokuty, tedy na 100 tisíc korun, se zvyšuje např. sankce za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby. Až 50 tisíc korun bude nová výše pokuty za přisvojení si věci nálezem. Pokuta ve výši 10 tisíc korun bude hrozit např. za rušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení nebo za ublížení na cti.

Nejkontroverznější novinkou je zavedení nové skutkové podstaty přestupku "znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci" s možnou sankcí až do výše 10 tisíc korun. Ustanovení umožní pokutovat nevhodné chování, jako např. urážky či pomluvy, vůči pracovníkům úřadů a veřejných institucí.nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace