SRPEN
2016

Legislativní změny - červenec 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci červenci roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc srpen 2016.NOVÝ CELNÍ ZÁKON

Ve Sbírce zákonů ČR byl koncem minulého měsíce publikován zcela nový celní zákon č. 242/2016 Sb., který si klade za cíl zejména pro menší firmy zjednodušit celní řízení. Společně s tímto novým celním zákonem byla přijata i souhrnná novela č. 243/2016 Sb., kterou se mění více než čtyři desítky souvisejících zákonů. Oba zákony nabyly účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 29. července 2016.

Nový celní zákon, který nahradil dosavadní zákon č. 13/1993 Sb., má sladit českou legislativu s novým celním kodexem Unie, který začal platit 1. května 2016. Jedním z cílů nového zákona je větší využití moderních nástrojů a nových technologií, zejména pak elektronického prostředí, v celním řízení. Celní zákon sjednocuje postupy pro celou oblast cel, tedy pro celní dohled, kontrolu a řízení, včetně zajištění cla, vyměření a jeho výběru.

Nejvíce by měl nový zákon usnadnit celní řízení menším firmám a dovozcům, kteří již nebudou muset zajišťovat celní dluh opakovaným skládáním peněz. Nově totiž bude možné peníze složené na účet používat jako jistotu k zajištění opakovaně pro více obchodů.

Stejně jako předchozí celní zákon č. 13/1993 Sb., umožní i nový zákon kontrolu poštovních zásilek. Prolomit poštovní tajemství bude možné jen při důvodném podezření, že zásilka obsahuje zboží podléhající celnímu dohledu.

Souhrnná novela č. 243/2016 Sb., kterou poslanci schválili společně s novým celním zákonem, mění přes 40 souvisejících zákonů, včetně zákona o DPH. Ve stejný den jako nový celní zákon, tedy 29. července 2016, vyšla ještě další částka Sbírky zákonů, v níž byly publikovány další čtyři související předpisy. Jde o nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, vyhlášku č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, vyhlášku č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem, a Sdělení Českého statistického úřadu č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků.


NOVELA ZÁKONA O ZBRANÍCH

Ve druhé polovině července byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 229/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Jde o rozsáhlou novelu zákona o zbraních, která jej mění ve více než stovce a půl novelizačních bodů. Jejím cílem je zejména zefektivnit systém prověřování a vymáhání požadavků na zdravotní způsobilost držitelů zbrojních průkazů a stanovit přesná pravidla pro nakládání s municí civilními subjekty na území České republiky. Novela zavádí muniční licence pro firmy a muniční průkazy pro jejich zaměstnance. Stanovuje také pravidla pro nakládání s municí civilními subjekty a pro její skladování a evidenci. Dále novela zpřesní pravidla kontrol a spolupráce všech kontrolních institucí státu. Hlášení údajů o přepravě munice a zbraní bude možné nově podávat nejméně jednu hodinu předem, dosud je to nutné jeden den předem.

Změny se tak dotýkají širokého spektra institutů, jež jsou zákonem o zbraních upraveny, ať již jde například o kategorizaci zbraní a střeliva, nabývání jejich vlastnictví, držení a nošení, zbrojní průkaz, zdravotní způsobilost, zbrojní licenci, registraci a průkaz zbraně, jejich dovoz, vývoz a tranzit, jejich zadržení a zajištění, odstranění střeliva, munice a pyrotechnický průzkum, výkon státní správy, přestupky a správní delikty na úseku zbraní a střeliva či o oprávnění příslušníka policie v dané souvislosti.

Mediálně nejdiskutovanější změnou, kterou novela přináší, je nová pravomoc policie zadržet v určitých případech legálně drženou zbraň jejímu majiteli přímo v jeho obydlí. V současnosti je možné legálně drženou zbraň zabavit až po vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti držitele. Nově bude mít policie možnost zbraň zadržet při podezření, že zdravotní stav majitele se změnil tak, že je nebezpečný a může ohrožovat svůj život nebo životy jiných lidí. Do obydlí majitele budou příslušníci policejních odborů služby pro zbraně a bezpečnostní materiál vstupovat vždy až poté, co majitel zbraň nevydá dobrovolně.

Novela také vyřazuje laserové zaměřovače ze seznamu zakázaných doplňků zbraní.

Vedle zákona o zbraních je novelizován rovněž zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem a zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017, výjimkou je však řada ustanovení, jež své účinnosti nabyla již dnem 6. srpna 2016.


NOVELA VYHLÁŠKY O JEDNACÍM ŘÁDU STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

Vyhláška č. 226/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, byla dle Ministerstva spravedlnosti přijata za účelem změny příslušnosti státních zastupitelství k výkonu dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení ve věcech trestných činů, jež lze obecně zahrnout pod kategorii teroristických trestných činů.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2016.


O SVÁTCÍCH BUDOU MÍT OBCHODY ZAVŘENO

Ve Sbírce zákonů byl 20. července 2016, zveřejněn zcela nový zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Podle nového zákona tak velké obchody budou mít od letošního října zavřeno o sedmi státních svátcích v roce.

Zákon nařizuje zavření obchodů v těchto sedmi dnech:1. leden, Velikonoční pondělí, 8. květen, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosinec. Zároveň je omezena i prodejní doba ve Štědrý den, a to tak, že zavřeno bude již od 12,00 hodin do 24,00 hodin. Omezení prodejní doby se týká obchodů s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, výjimku dostaly lékárny a čerpací stanice a dále také obchody na letištích, v nemocnicích a na nádražích.

Podle § 2 nového zákona se omezení prodejní doby vztahuje i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a také na provozy určené ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy. Za nedodržení zákazu prodeje o výše uvedených svátcích bude možné uložit pokutu až do výše 1 milionu korun, pokud by se takový správní delikt opakoval, může být pokuta zvýšena až na 5 milionů korun.

Zákon č. 223/2016 Sb.nabude účinnosti od prvního dne třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy od 1. října 2016.


NOVELA STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

V polovině července byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 218/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizovaná vyhláška, vedle dalšího, vymezuje ve smyslu zákona o sociálních službách způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby. Ta se pro účely stanovení stupně závislosti hodnotí podle aktivit, jež jsou pro jednotlivé základní životní potřeby definovány v rámci přílohy č. 1 novelizované vyhlášky. A právě tato příloha se aktuálně publikovanou vyhláškou mění. Novela dle Ministerstva práce a sociálních věcí upravuje znění přílohy tak, aby byla podrobnější a lépe vystihovala komplexnost schopností a dějů v rámci jednotlivých základních životních potřeb.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.


ZVÝŠENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY NÁKLADŮ ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH V PŘÍPADĚ PŘIBRÁNÍ ZNALCE

Vyhláška č. 214/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, byla přijata za účelem zvýšit maximální výše paušální částky nákladů řízení o přestupcích, která může být uložena pachateli přestupku v případě, kdy byl v řízení o přestupku přibrán znalec.

Základní paušální náhrada nákladů řízení o přestupcích se tak v případě, byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec, bude nově zvyšovat o 2.500,- Kč, byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvýší se nově o 5.000,- Kč. Bude-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po takovém zvýšení činit nově až 10.000,- Kč.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 15. července 2016.nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace