ČERVEN
2017

Legislativní změny - květen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři,

přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci květnu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc červen 2017.

 

NOVELA ZÁKONA O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

Novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2017 dne 22.5.2017 dochází ke změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. Nejzásadnějším bodem této novely je bezpochyby zavedení nové dávky ze systému nemocenského pojištění, a to tzv. otcovské poporodní péče. Otec tak bude mít během prvních šesti týdnů po narození potomka nárok na sedmidenní pracovní volno, během kterého mu bude vyplacena dávka obdobná peněžité pomoci v mateřství. Dle důvodové zprávy má tato novela motivovat otce k zapojení se do péče o novorozené dítě a posílit vazbu mezi oběma rodiči a dítětem v raných týdnech života.

Kromě zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, dochází také k novelizaci zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Novelizována je oblast sirotčích důchodů, jejíž stávající úprava se zdá být z hlediska praxe nedostačující. I přes dosavadní zmírnění podmínky doby pojištění pro nárok na invalidní důchod pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod se stále setkáváme s případy, kdy nárok na sirotčí důchod nevznikne. Novelou má dojít ke zlepšení právního postavení sirotků tím, že zavádí možnost alternativního vzniku nároku na sirotčí důchod v případech, kdy by podle současné právní úpravy nárok na sirotčí důchod nezvnikl z důvodu, že zemřelý nesplňuje podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na vlastní invalidní důchod.

Účinnost tohoto zákona je stanovena dnem 1.2.2018

 

ZÁKON O ZAHRANIČNÍ SLUŽBĚ

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě. Tento nový zákon reaguje na absenci jakéhokoliv právního předpisu, který by systematicky upravoval problematiku zahraniční služby. Nedostatečnost úpravy byla patrná především v oblasti konzulární, kdy zastupitelské úřady vykonávaly některé činnosti konzulární služby, aniž by k tomu byly výslovně zmocněny právním předpisem. Tyto činnosti byly vykonávány pouze na základě mezinárodních úmluv, které vymezují kompetence konzulárních úřadů vůči přijímacímu státu. Nově tak dochází k zakotvení zásad a způsobu výkonu zahraničních služeb, způsobu zřizování a rušení zastupitelských úřadů České republiky, výkonu konzulárních služeb a také pracovněprávních vztahů v souvislosti s výkonem zahraniční služby. Taktéž se tímto zákonem zrušuje vyhláška č. 274/2015 Sb., o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování.

Zákon nabývá účinnosti dne 1.7.2017.

 

NOVELA ZÁKONA O OBALECH

Novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), dochází především k transponování evropské směrnice č. 2015/720, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, pokud jde o omezení lehkých plastových nákupních tašek. Účelem směrnice je regulace problému nadměrné spotřeby plastových nákupních tašek, které často končí mimo místa určená k ukládání tohoto druhu odpadu, čímž dochází ke znečišťování životního prostředí. Dle novely smí být plastová taška poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu, která odpovídá nákladům na její pořízení, nesmí tak docházet k poskytování plastových tašek zdarma. To však neplatí pro velmi lehkou plastovou tašku o síle stěny do 15 mikronů, která je poskytována jako obal pro volně ložené potraviny z hygienických důvodů.

S výjimkou některých ustanovení nabývá novela účinnosti dne 1.7.2017.

  

NOVELA ZÁKONA O POHONNÝCH HMOTÁCH

Další novelou, jejíž cílem je transpozice evropské směrnice (konkrétně směrnice 2014/94/ES o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva), je novela zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2017 Sb. Současná právní úprava pohonných hmot vymezuje pojem pohonné hmoty taxativním výčtem, ve kterém však není zahrnuta elektřina a zákon ani nikterak nepočítá s tím, že by mohla být tímto způsobem využívána. Novela tak zavádí příslušná opatření související s vytvořením infrastruktury pro alternativní paliva a komplexně upravuje režim elektrické energie jakožto dalšího druhu paliva pro pohon vozidla. Dochází také k rozšíření povinností provozovatelů čerpacích stanic související s budováním infrastruktury pro alternativní paliva. Jedná se vesměs o povinnosti vyplývající z neustále se zvyšujícího množství druhů alternativních paliv (lze tedy hovořit například o povinnosti provozovatelů čerpacích stanic poskytovat informace o kompatibilitě nabízených pohonných hmot s vozidlem spotřebitele) a potřebě seznámit širokou veřejnost s výhodami alternativních paliv.

S výjimkou některých ustanovení nabyl zákon účinnosti dnem 6.6.2017.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace