ZÁŘÍ
2017

Legislativní změny - srpen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři,

přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn publikovaných ve Sbírce zákonů v srpnu 2017. Věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc září 2017.

POSÍLENÍ PRÁV SPOTŘEBITELŮ VE VZTAHU K MOBILNÍM OPERÁTORŮM

V letošním roce hojně diskutované téma napříč celým politickým spektrem vyvrcholilo přijetím novely zákona o elektronických komunikacích, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 252/2017. Novela, mimo jiné, prohlubuje práva spotřebitelů vůči operátorům, a naopak vylučuje některá nežádoucí jednání operátorů, která byla až doposud běžná.

Zásadní změnou, kterou novela přináší, je znemožnění mobilním operátorům automaticky prodlužovat smlouvu na další dobu určitou. Operátor má povinnost nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy informovat o jejím blížícím se skončení. Pokud klient neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva na dobu neurčitou. Touto změnou budou spotřebitelé více chráněni proti nechtěnému prodloužení smlouvy na dobu určitou a s tím souvisejícími komplikacemi s případným odstoupením od smlouvy. Novela dále stanoví maximální délku výpovědní doby v případě přenesení čísla z jednoho operátora na druhého, kterou z původních 42 dní zkracuje na deset. Toto ustanovení však nabude účinnosti až dnem 1.2.2018. Nový zákon pak také zavádí možnost udělení vyšších pokut operátorům za porušování jejich povinností, jež bude nyní Český telekomunikační úřad moci udělit až do výše deseti procent z čistého obratu operátora.

Novela nabyla účinnosti dne 2.9.2017

 

ÚČINNĚJŠÍ VYMÁHÁNÍ NÁHRADY ŠKODY V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

Dalším příspěvkem do Sbírky zákonů je zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže. Tento zbrusu nový zákon, který implementuje směrnici EU, má usnadnit a zefektivnit domáhání se práv v případech, kdy dochází ke vzniku škody způsobené zneužitím dominantního postavení na trhu nebo tzv. kartelovou dohodou. Upravuje jak hmotněprávní, tak procedurální otázky.

Zákon stanoví vyvratitelnou domněnku, že omezováním hospodářské soutěže ve formě kartelu vzniká škoda, čímž přenáší důkazní břemeno na osobu omezující hospodářskou soutěž, která musí prokázat opak. Ve vztahu k rozsahu náhrady škody zákon vylučuje přiměřené snížení škody z důvodů zvláštního zřetele hodných, škoda se tedy nahrazuje vždy v plné výši. Je-li to třeba k náhradě škody v plné výši, může poškozený požadovat také zaplacení úroku z prodlení a případně také úroku zohledňujícího znehodnocení peněž za dobu, po kterou poškozený nemůže po škůdci požadovat úrok z prodlení.

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže prodlužuje obecnou promlčecí lhůtu na uplatnění práva na náhradu škody, a to na 5 let, přičemž tuto lhůtu zákon pojímá jako lhůtu subjektivní. Dále zákon stanoví zvláštní postup při získávání důkazních prostředků. Před samotným zahájením řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské soutěže může předseda senátu na návrh navrhovatele uložit tomu, kdo má pod svou kontrolou dokumenty, kterými lze zjistit stav věci, aby je zpřístupnil navrhovateli nebo aby mu sdělil, kde se nacházejí. K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mohla vzniknout zpřístupněním dokumentů, je navrhovatel povinen složit jistotu ve výši 100.000,- Kč.

Zákon je účinný od 1.9.2017

 

ZMĚNA ZÁKONA O ADVOKACII

Významnou proměnou prošel zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii. Kromě změn týkajících se náležitostí advokátních zkoušek novela např. stanoví maximální možný počet advokátních koncipientů, které může školit jeden advokát, a to na pět. Dojde také k přísnějšímu postihování tzv. vinklaření (tj. neoprávněného poskytování právních služeb). Nově bude možné udělit až třímilionovou pokutu za opakované placené poskytování právních služeb bez oprávnění. Česká advokátní komora dále získá pravomoc vyškrtnout advokáta ze seznamu advokátů za porušení povinnosti být řádně pojištěn. S pozdější účinností se také projeví změny týkající se bezplatné právní pomoci. Žadatel, jehož průměrný měsíční příjem za období 6 měsíců předcházejících žádosti o bezplatnou právní pomoc, nepřesahuje trojnásobek životního minima, bude mít právo na to, aby mu Česká advokátní komora určila advokáta k poskytnutí právní porady, a to v minimální délce 30 minut. Bezplatná právní pomoc se dále rozšíří i na správní řízení a řízení před Ústavním soudem.

Novela nabyla účinnosti, s výjimkou ustanovení o bezplatné právní pomoci, dne 1.9.2017

 

NOVELA ZÁKONA O ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCI

Ve Sbírce zákonů byla vyhlášena také novela č. 264/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Novela umožňuje inspektorům České obchodní inspekce (ČOI) použití krycích dokladů při těch kontrolách, kde by sdělení pravé identity vedlo k vyzrazení činnosti orgánů ČOI. Zpravidla se tak bude jednat o předváděcí akce či kontroly u zastaváren, autobazarů apod. Důvod přijetí tohoto institutu je pak i snaha o ochranu inspektorů ČOI, kteří se v případě odhalení své identity stávali i v osobním životě terčem slovních i fyzických napadení či docházelo k poškozování jejich majetku. Novela dále umožní inspektorům ČOI vstupovat do uzamčených prostor podnikatele v případě podezření, že v těchto prostorách skrývá nebezpečné zboží nebo padělky určené k prodeji.

Zákon nabude účinnosti dne 1.11.2017

 

ZMĚNA ZÁKONA O OBCÍCH A ZÁKONA O KRAJÍCH

Zdánlivě bezvýznamná novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zajistí obecním a krajským zastupitelům větší ochranu před trestněprávními postihy kvůli jejich rozhodování souvisejícím s výkonem jejich funkce. I nadále platí, že majetek obce či kraje musí být využíván účelně a v souladu s jejich zájmy a že jsou tito povinni pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Podle novely však není porušením těchto povinností takové nakládání s majetkem obce či kraje, které sleduje jiný důležitý zájem, který je řádně odůvodněn. Dle předkladatelů půjde např. o situace, kdy obec s ohledem na dlouhodobý, dobře odůvodněný prospěch prodá majetek za cenu nižší než obvyklou. Zastupitelé tak budou více chráněni před kriminalizací takových jednání. Tato změna s sebou však přirozeně nese i rizika zneužití této výjimky.

Novela nabyla účinnosti dle 2.9.2017

 


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace