ZÁŘÍ
2018

Legislativní změny - srpen 2018

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci srpnu 2018. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc září 2018.

NOVELA ZÁKONA O ÚSTAVNÍM SOUDU A ZÁKONA O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH

 

Legislativní změny v měsíci srpnu odstartovaly novelou zákona č. 173/2018, kterou se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nově již tak nebude platit, že soudce Ústavního soudu nelze stíhat za přestupek.

 

Kárné řízení bude zavedeno též proti soudci, který se dopustí přestupku a požádá orgán příslušný k projednání přestupku o projednání přestupku v kárném řízení. Kárný senát poté jednání, které je uvedeno v usnesení o zahájení kárného řízení, soudci buď vytkne, či kárné řízení zastaví, neprokáže-li se soudcovo pochybení. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich tak nově upravuje vedle odpovědnosti poslanců a senátorů, nově i odpovědnost soudců Ústavního soudu.

 

Novela bude účinná od 1.12.2018.

 

 

NOVÝ ZÁKON O DISTRIBUCI POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ

 

Dne 16.8.2018 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který nahrazuje dosavadní právní úpravu této oblasti v podobě zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. Zákon o distribuci pojištění a zajištění je výsledkem transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2016/97 o distribuci pojištění (směrnice „IDD“), jež v sobě mimo jiné reflektuje dlouhodobou snahu Evropské unie o posílení ochrany spotřebitele.

 

Důležitou novinkou je změna ve vymezení osob zprostředkujících pojištění či zajištění. Dle nové úpravy může tyto služby poskytovat pouze samostatný zprostředkovatel (toto označení v sobě zahrnuje dosavadního pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta), vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací zprostředkovatel a pojišťovací zprostředkovatel se sídlem v jiném členském státě. V souvislosti s činností samostatného zprostředkovatele taktéž došlo k navýšení povinného pojištění po případ způsobení škody porušením povinnosti.

 

Vázaný zástupce (dle dosavadní terminologie nazývaný vázaný pojišťovací zprostředkovatel) doposud vykonával činnost spočívající ve zprostředkování pojištění či zajištění jménem a na účet zastoupené pojišťovny na základě smlouvy s jednou či více pojišťovnami. Zákon nově umožňuje vykonávat zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví až na základě zápisu v registru vázaných zástupců vedeném Českou národní bankou. Nestačí již tedy pouze smlouva mezi vázaným zástupcem a pojišťovnou. Zároveň již zákon neumožňuje poskytovat zprostředkovatelské služby vícero pojišťovnám.

 

Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn zprostředkovávat pouze pojištění, které je doplňkovou službou k dodávanému zboží nebo poskytované službě, a to pouze jako svoji doplňkovou činnost. Režim pro činnost doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele je obdobný jako pro vázaného zástupce, resp. lze tuto činnost vykonávat až na základě zápisu do registru vedeného Českou národní bankou, jehož podkladem bude smlouva uzavřená se zastoupenou pojišťovnou. Takovou smlouvu však, na rozdíl od vázaného zástupce, může uzavřít s více pojišťovnami.

 

Co se týče pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, tento je oprávněn poskytovat zprostředkovatelské služby na území České republiky pouze v rozsahu, v jakém je tuto činnost oprávněn provozovat v domovském členském státě. Činnost lze vykonávat až po splnění informační povinnosti vůči České národní bance, která splnění informační povinnosti potvrdí příslušnému orgánu dohledu jiného členského státu.

 

Činnost zprostředkování pojištění a zajištění je stejně jako doposud podmíněna licencí od České národní banky a zápisem do registru zprostředkovatelů, tato licence však dle nové právní úpravy bude časově omezena na dobu 1 roku, přičemž pokud nedojde k jejímu prodloužení a zaplacení správního poplatku, licence zanikne. Touto úpravou má být docíleno stavu, kdy zprostředkovatelské služby v oblasti pojišťovnictví budou vykonávat pouze osoby aktivně působící v této sféře a jedná se tak o jeden z projevů principu ochrany spotřebitele. Nejedná se však o projev ojedinělý, ochrana spotřebitele je stěžejním principem nové úpravy, a zákon tak obecně klade důraz na kontrolu činnosti, férovost distribuční sítě, zamezení střetu zájmů a další. Zpřísňuje taktéž personální požadavky na zprostředkovatele, zejména klade důraz na odbornou způsobilost těchto osob, která spočívá v získání všeobecných znalostí a získání a prohlubování odborných znalostí a dovedností, což reflektuje povinnost každoročně absolvovat vzdělávací kurz u osoby akreditované Českou národní bankou, a to v rozsahu 15 hodin. Veliký důraz je taktéž kladen na co nejširší informační povinnost zprostředkovatele.

 

Zákon nabývá účinnosti dne 1.12.2018.

 


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace