BŘEZEN
2019

Legislativní změny - únor 2019

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v únoru 2019. Pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc březen 2019.

 

ZMĚNA ZÁKONA O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍHO ZÁKONA)

Ve Sbírce zákonů byl dne 7.2.2019 publikován pod č. 31/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony. 

Novelizace insolvenčního zákona je velice rozsáhlá. Objevuje se zde snaha o reakci na situaci, kdy samotným dlužníkům není umožněno svou dluhovou situaci řešit. Ti se dostávají do „dluhových pastí“, neboť dluhy, které v průběhu času narůstají o příslušenství do velmi vysokých částek, nejsou schopni v plné výši uhradit, a to ani splátkami ze svých příjmů, ani výtěžkem z prodeje svého disponibilního majetku. Cílem novelizace je tedy změna systému přidělování insolvenčních věcí, posílení dohledu nad výkonem funkce insolvenčního správce, zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení, omezení administrativních úkonů insolvenčních soudů, posílení doručování dokumentů do datových schránek, a v neposlední řadě také regulace subjektů poskytujících služby související s institutem oddlužení.

S výjimkou některých ustanovení, zákon nabývá účinnosti dne 1.6.2019.

 

ZMĚNA ZÁKONÍKU PRÁCE

Zákonem č. 32/20219 se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem. Cílem předloženého návrhu je alespoň zčásti zlepšit situaci sociálně slabých zaměstnanců a zaměstnanců s nízkými příjmy (zejména matek samoživitelek či invalidů). Za současné situace, kdy jsou zaměstnanci na trhu práce postaveni před životní dilema, zda přijmout práci za minimální mzdu nebo zůstat bez práce a vystavit tak sebe a svou rodinu hmotné nouzi, se jeví navrhovaná úprava nezbytnou.

Společně se zákoníkem práce je novelizováno dalších dvanáct zákonů, mezi nimi například zákon o daních z příjmů, zákon o státní sociální podpoře, zákon o důchodovém pojištění, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze či zákon o státní službě.

Zákon nabyde účinnosti 1.7.2019.

 

ZMĚNA ZÁKONA O LÉČIVECH

Zákonem č. 44/2019 se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

Novelizace se snaží zabránit distribuci padělaných léčivých přípravků. Jejich dostupnost pro pacienty představuje riziko pro lidské zdraví, a rovněž může vést ke snížení důvěry pacientů k legálnímu dodavatelskému řetězci, poskytovateli zdravotní péče a zdravotnímu systému. Z tohoto důvodu stanovila směrnice 2011/62/EU systém ochranných prvků na obalech léčivých přípravků, který umožňuje ověření pravosti léčivého přípravku, identifikaci jednotlivých balení léčivých přípravků a ověření, zda nebylo s obalem manipulováno. Tyto přísné bezpečnostní podmínky mají zajistit dostatečnou ochranu proti vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce s cílem chránit pacienty i zájmy výrobců a držitelů rozhodnutí o registraci.

Zákon nabyl účinnosti dne 9.2.2019 s výjimkou některých ustanovení.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace