KVĚTEN
2017

Legslativní změny - duben 2017

Vážení klienti a obchodní partneři,

přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci dubnu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc květen 2017.

 

NOVELA ZÁKONA O OBCÍCH, ZÁKONA O KRAJÍCH A ZÁKONA O HLAVNÍM MĚSTĚ PRAHA

Novela publikovaná ve sbírce zákonů pod číslem 99/2017 dne 5.4.2017 představuje novou koncepci zákonodárců ve vztahu k odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků, která by dle důvodové zprávy eliminovala nedostatky současné úpravy a zároveň by byla jednodušší, pružnější, průhlednější a ve vztahu k rozpočtům jednotlivých územních samosprávných celků odpovědnější. Jedná se o reakci na vývoj podmínek, v nichž samosprávné celky své úkoly plní, ale také na průběžně se zvyšující rozsah úkolů jak v oblasti samostatné působnosti, tak v rámci přeneseného výkonu státní správy, což vyžaduje zvyšující se kvalitativní nároky na členy zastupitelstev.

Novela nabývá účinnosti od 1.1.2018

 

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA

Nejrozsáhlejší dubnovou změnu přináší zákon č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským. Účelem novely je především řádná implementace směrnice 2014/26/EU a úprava určitých otázek autorského práva, u nichž z dosavadní aplikační praxe plyne potřeba změny. Nejvíce dotčenou oblastí autorského zákona je sféra kolektivní správy, jejíž dosavadní právní úprava zůstávala upozaděna a neodpovídala potřebám dnešní doby.

V rámci posílení transparentnosti kolektivní správy zákon stanoví, jaké informace je kolektivní správce povinen poskytovat veřejnosti na svých internetových stránkách, jinému kolektivnímu správci, jehož práva spravuje, a ministerstvu kultury, a jaké informace je povinen poskytnout na základě důvodné žádosti dalším osobám.

Novela také zavádí přísnější podmínky pro stanovení sazby odměn vybíraných kolektivními správci. Sazby odměn stanovené sazebníkem musí vycházet z objektivních a nediskriminačních kritérií a být ve vztahu k těmto kritériím přiměřené. Platné sazebníky uveřejňuje Ministerstvo kultury na svým webových stránkách a při jejich stanovení musí kolektivní správci přihlédnout k účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem ochrany. Při sjednávání sazebníku je kolektivní správce také povinen jeho návrh nejprve zveřejnit na webových stránkách a předložit ho dotčeným subjektům k vyjádření. Těmito subjekty jsou organizace sdružující uživatele autorských děl, a pokud ti uplatní proti návrhu sazebníku včas písemné námitky, považuje se z jejich strany sazebník za neodsouhlasený a tyto subjekty či kolektivní správce mohou podat návrh soudu na rozhodnutí sporu o určení sazby odměny uvedené v návrhu sazebníku.

Kromě úpravy kolektivní správy dochází také k rozšíření zákonné licence k architektonickým dílům na architektonické dílo vyjádřené nejen stavbou, ale také výkresem či plánem. V neposlední řadě je nově upravena zákonná licence pro parodii a karikaturu. Do práva autorského tudíž nebude zasahovat ten, kdo užije autorské dílo pro účely karikatury či parodie.

Novela je účinná od 20.4.2017

 

NOVELA VYHLÁŠKY O VÝŠI PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

Touto novelou publikovanou pod číslem 112/2017 Sb. dochází k úpravě výše paušální částky nákladů správního řízení, jehož zahájení účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, a to ve zvláště složitých případech nebo pokud byl přibrán znalec dle § 6 odst. 2 novelizované vyhlášky. Momentálně jsou částky upraveny tak, aby odpovídaly částkám uvedeným ve vyhlášce č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění po novele provedené vyhláškou č. 214/2016 Sb. Ta paušální částky náhrady nákladů v řízeních o přestupcích, byl-li přibrán znalec, zvyšovala. Vyhláška stanovící paušální částku nákladů řízení o přestupcích však s účinností nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, tzv. „přestupkový zákon“, bude k počátku července 2017 zrušena, přičemž paušální částka náhrady nákladů řízení o přestupku se má poté řídit obecnou úpravou dle vyhlášky č. 520/2005 Sb. Proto je tedy nutné tuto vyhlášku upravit a zajistit tak kontinuitu příslušné právní úpravy.

Novela nabývá účinnosti 1.7.2017.

 

NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

V dubnu také došlo k publikaci dlouho diskutované novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kterou se podařilo prosadit i přes prezidentské veto. Novela cílí především na oblast národních parků. Zákon počítá s rozdělením národních parků v České republice do čtyř zón – a to na bezzásahovou přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny, kterou by tvořilo zastavěné území parku. Zóny nebude možno po dobu 15 let měnit. Dojde také k vymezení cest a tras a míst pro táboření nebo splouvání řek, zruší se zákazy rozdělávání ohňů v obcích, ale především nově stát nebude moci v národních parcích prodávat žádné své pozemky a na ostatní bude mít předkupní právo, čímž má dojít k omezení nové zástavby.

Zákon nabude účinnosti 1.6.2017.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace