ČERVEN
2021

Novela trestních předpisů

Vážení čtenáři, milí kolegové a klienti, v souvislosti s významnou novelizací trestních předpisů, k níž došlo v říjnu roku 2020, a to zákonem č. 333/2020 Sb., kterým se mění jak trestní zákoník, tak trestní řád, Vám v tomto článku přinášíme přehled nejzásadnějších změn a novinek, které tato novela přináší.

 

Cílem nadepsané novely je zrychlení soudních řízení a zvýšení jejich úspornosti. V praxi by mělo dojít ke zvýšení počtu ukládaných peněžitých trestů, jež by měly do budoucna účinně nahradit krátkodobé tresty odnětí svobody. Peněžité tresty jsou totiž pro řadu trestných činů, které dosahují nižší společenské škodlivosti, v porovnání s ukládáním krátkodobých trestů odnětí svobody považovány za vhodnější řešení.

 

Výraznou změnou je zvýšení spodní hranice výše škody, prospěchu, nákladů k odstranění poškození životního prostředí a hodnoty věci, a to z původních 5.000,- Kč na současných 10.000,- Kč. Do deseti tisíc korun lze tedy majetkové delikty projednávat pouze jako přestupky, nikoli jako trestné činy. Nezvýšila se však jen hranice výše škody nikoli nepatrné (tj. nejnižší výše škody), nýbrž i další částky, které určují hranici závažnosti majetkových trestných činů. Například škodou velkého rozsahu se nyní rozumí škoda dosahující částky nejméně 10.000.000,- Kč oproti původním 5.000.000,- Kč.

 

Jak bylo předestřeno výše, zásadní změnou je možnost soudů častěji ukládat peněžité tresty namísto krátkodobých trestů odnětí svobody, což si novela zároveň klade za cíl. Dochází k zavedení institutu přeměny nezaplaceného peněžitého trestu nebo jeho zbytku v trest odnětí svobody. Totéž platí pro trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek. Každá zcela nezaplacená částka odpovídající jedné denní sazbě se přitom počítá za dva dny trestu odnětí svobody. Každá započatá hodina nevykonaných obecně prospěšných prací se pak přepočítává na jeden den trestu odnětí svobody. Tento institut by měl otevřít soudům možnost častěji ukládat peněžité tresty, a teprve když dojde k jejich nezaplacení, přemění se tyto na základě zákonem stanoveného přepočtu v trest odnětí svobody, namísto okamžitého uložení krátkodobého trestu odnětí svobody. Došlo tak ke zrušení institutu náhradního trestu odnětí svobody, kdy soudy při ukládání peněžitého trestu svým uvážením nahradily trest odnětí svobody pro případ, že by peněžitý trest nebyl řádně vykonán. Jak bylo naznačeno výše, zásadní rozdíl spočívá v tom, že v současnosti se tato přeměna bude řídit pevně stanoveným přepočtem. Zároveň došlo ke zrušení možnosti přeměny peněžitého trestu v jiné alternativní tresty.

 

V oblasti trestního práva procesního došlo k prodloužení lhůt pro placení peněžitého trestu, a to na měsíc od vykonatelnosti rozsudku. Z důležitých důvodů může soud dokonce povolit odklad výkonu peněžitého trestu až o jeden rok nebo splácení trestu v přiměřených měsíčních splátkách. Od zaplacení peněžitého trestu nebo jeho zbytku lze nadto upustit, jestliže se odsouzený stal v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli dlouhodobě neschopným peněžitý trest zaplatit, nebo by výkonem tohoto trestu byla vážně ohrožena výživa nebo výchova osoby, o níž je odsouzený povinen pečovat. Dle novely platí, že jakmile je trest vykonán, na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen (pouze však, pokud mu byl uložen peněžitý trest za jiný trestný čin než zvlášť závažný zločin). Dále je zavedena možnost podmínečného propuštění delikventů, kteří se dopustili některých zvlášť závažných zločinů, po odpykání třetiny trestu. Podmínkou však je, že předtím nesměli být ve výkonu trestu odnětí svobody.

 

Novela dále umožňuje užití nižšího trestu v případě uzavření dohody o vině a trestu, již lze nyní uzavřít u všech trestných činů, tedy včetně zvlášť závažných zločinů. Pokud soud předmětným rozsudkem schvaluje dohodu o vině a trestu, může snížit trest odnětí svobody pod spodní hranici trestní sazby, a učinit tak může rovněž v případě, že pachatel prohlásí svoji vinu. Tuto změnu lze pozitivně hodnotit zejména s ohledem na skutečnost, že dohoda o vině a trestu představuje přínos co do efektivity a rychlosti řešení sporů v trestním řízení.

 

Závěrem je namístě zmínit, že kromě trestního zákoníku a trestního řádu došlo rovněž k novelizaci zákona o soudnictví ve věcech mládeže, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.

 

Jsme připraveni poskytnout Vám pomocnou ruku nejen v dané problematice, neváhejte se na nás proto obrátit. V případě dotazů jsme Vám plně k dispozici na e-mailové adrese office@purkyt.cz nebo telefonním čísle +420 257 223 737. Těšíme se na Váš kontakt.

 

Tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co.

 


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace