DUBEN
2021

Novela zákona o obchodních korporacích

Vážení klienti a obchodní partneři, milí čtenáři a kolegové, v souvislosti s novelizací zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jako „ZOK“), si Vás dovolujeme informovat o podstatných změnách a novinkách, jež tato novela, která většinově nabyla účinnosti 1.1.2021, přinesla.

Zprvu bychom Vás chtěli informovat, že tato novela je značně rozsáhla a následující výčet změn není vyčerpávající. V případě dotazů k dané problematice jsme Vám však plně k dispozici. Teď už ale k nejvýznamnějším změnám.

Zjednodušení a snížení administrativní zátěže přišlo pro ty, kteří se chystají založit společnost s ručením omezeným. Nově v případě základního kapitálu nižšího než 20 000,- Kč není třeba zakládat speciální, k tomu určený, bankovní účet. Vkladovou povinnost lze splnit například složením částky v hotovosti do rukou správce vkladu, kterým může být i notář. Založit s.r.o. s nízkým základním kapitálem tak bude možné mnohem rychleji a s menší administrativní zátěží.

Zásadní změna přišla pro akciové společnosti s monistickým systémem, kterým novela ZOK změnila vnitřní strukturu tak, že od 1.1.2021 zůstává těmto společnostem jediný statutární orgán, a to správní rada. Té přísluší, jak obchodní vedení, tak dohled nad činností společnosti. Pokud stanovy neurčí jinak, má správní rada tři členy s délkou funkčního období tři roky. Novela blíže vyjasňuje i její další kompetence. Statutární ředitel jako samostatný orgán akciové společnosti byl zcela zrušen. Zrušena byla také funkce předsedy správní rady, která dle zákonodárce nereflektovala plně monistický systém akciové společnosti.

Praktickou změnou je také konec řetězení právnických osob v orgánech akciových společností, společností s ručením omezeným a v družstvech. Právnická osoba, která je členem statutárního či jiného voleného orgánu jiné právnické osoby bude muset udělit zmocnění fyzické osobě k zastupování právnické osoby v těchto orgánech. Právnická osoba musí zmocnit fyzickou osobu bez zbytečného odkladu. Tato skutečnost musí být zapsaná do obchodního rejstříku do tří měsíců od dne, kdy jí funkce v orgánu vznikla, jinak jí funkce zaniká. Právnické osoby, které byly členy voleného orgánu jiné právnické osoby, musely bez zbytečného odkladu po dni účinnosti novely, tj. po 1.1.2021, zmocnit fyzickou osobu a tuto skutečnost zapsat do obchodního rejstříku nejpozději do 1.4.2021, jinak jim ze zákona funkce zanikla.

Nově ZOK reflektuje již ustálenou judikaturu týkající se účinnosti smlouvy o výkonu funkce. Od 1.1.2021 je potřeba schválit smlouvu o výkonu funkce, včetně všech jejích změn nejvyšším orgánem společnosti. Bez tohoto schválení smlouva nenabude účinnosti. Pokud nejvyšší orgán nerozhodne jinak, je schválená smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později.

Další změny se týkají konání valných hromad. Akcionáři je nyní umožněno, neurčí-li společenská smlouva jinak, zúčastnit se jednání spolu s další jím určenou osobou, např. s právním zástupcem či konzultantem. Stejnou možnost má také společník ve společnosti s ručením omezeným, s tím že přizvaná osoba musí doložit, že je zavázána alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník.  Stejně jako doposud je v případě akciových společností třeba pozvánku na valnou hromadu uveřejnit alespoň 30 dní předem na internetových stránkách společnosti, novela nicméně dále upřesňuje, že pozvánka musí zůstat vyvěšena až do samotného konání valné hromady; současně je třeba zaslat pozvánku akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na majitele na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Stanovy mohou určit i další požadavky na svolání valné hromady. Za současné epidemiologické situace je jistě častěji využíváno rozhodování per rollam (rozhodování mimo valnou hromadu, korespondenčně). V této souvislosti je proto vhodné zmínit, že novela zjednodušila postup při korespondenčním schvalování záležitostí, u kterých se vyžaduje forma veřejné listiny (notářský zápis). Nově postačí, pokud bude zaslaný návrh rozhodnutí ve formě kopie veřejné listiny; u následných vyjádření společníků k návrhu se pak vyžaduje pouze úředně ověřený podpis, což platí jak pro akciové společnosti, tak pro společnosti s ručením omezeným. Zákonodárce se touto úpravou snaží snížit finanční a časové náklady pro rozhodování per rollam. U akciových společností dále také platí, že rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům, neurčují-li stanovy společnosti jiný rozhodný den. Upřesnění je důležité z hlediska určení oprávněných akcionářů, pokud úprava tzv. rozhodného dne ve stanovách absentuje. 

Vítanou změnou je také možnost vydávání tzv. vysílacích akcií pro kapitálové společnosti. Stanovy mohou určit, že s akcií je spojeno právo jmenovat jednoho nebo více členů představenstva, dozorčí rady nebo správní rady a také jmenovaného odvolat.

Nová pravidla upravují také zprávu o vztazích (mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období), a to např. v požadavku auditu zprávy. Dále statutární orgán nemusí ve zprávě o vztazích uvádět informace, které podléhají ochraně nebo utajení dle jiných právních předpisů. Touto změnou zákonodárce potvrzuje zavedenou praxi a ustálenou judikaturu. Pokud účetní období, za které se zpráva o vztazích sestavuje, započalo ještě před účinností této novely, bude použito znění ZOK účinné do 31.12.2020.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tento článek skýtá pouze několik nejvýznamnějších změn zákona o obchodních korporacích. Pokud budete mít jakékoliv bližší dotazy ohledně této novely nebo jiné právní problematiky, jsme Vám plně k dispozici.

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím telefonního čísla +420 257 223 737 nebo emailové adresy office@purkyt.cz. Těšíme se na případnou spolupráci. 

 

Tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace