KVĚTEN
2021

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů a novela stavebního zákona

Vážení klienti, vážení obchodní partneři, milí čtenáři, v tomto článku bychom Vám rádi přiblížili dlouho očekávaný zákon o evidenci skutečných majitelů a další z řady novel stavebního zákona, účinnou od 1.1.2021.

Dne 22.1.2021 byl přijat dlouho očekávaný a sledovaný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který nabude účinnosti dne 1.6.2021. Tato nová úprava v sobě transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 (Směrnice AML V), ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Nový zákon mění dosavadní definici skutečného majitele, původně obsaženou v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Nově jím je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, přičemž koncovým příjemcem je dle zákona každá osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání, a tento prospěch dále nepředává.

Evidenci skutečných majitelů vede soud, který je příslušný k řízení o zápisu skutečného majitele (krajské soudy a Městský soud v Praze) a spravuje ji Ministerstvo spravedlnosti, které je povinno zřídit na svých internetových stránkách veřejnou evidenci skutečných majitelů, z níž bude možné získávat částečný výpis v rozsahu stanoveném § 14 odst. 1 zákona o evidenci skutečných majitelů. Zápis do evidence pak provádí soud nebo notář na základě elektronického návrhu na zápis do evidence. Dle zákona může docházet k automatickému průpisu údajů o skutečném majiteli v případech, kdy skutečný majitel bude zjevný již ze zápisu v obchodním nebo jiném obdobném rejstříku.

Zákon také upravuje přestupky spáchané v souvislosti s evidencí skutečných majitelů, které projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má sídlo nebo bydliště podezřelý z přestupku, a rovněž sankce za jejich spáchání. Za nesplnění povinností vyplývajících ze zákona hrozí pokuta až 500 000 Kč. Druhým typem sankcí jsou sankce směřující k částečnému zamezení reálného fungování právnické osoby (např. ve formě omezení výplaty podílu na zisku, nebo omezení hlasovacího práva).

Lhůty pro zajištění zápisu se liší, zda je evidující osobou obchodní korporace či nikoliv, a zda zajistila zápis o svém skutečném majiteli dle dosavadní právní úpravy. Evidující osoba, která splnila svou evidenční povinnost řádně a včas dle předchozí právní úpravy, je povinna své údaje aktualizovat do 1 roku od nabytí účinnosti zákona (tzn. do 1.6.2022). Pokud evidující osoba údaje zapsané nemá, je povinna podat návrh na zápis do 6 měsíců, tj. do 1.12.2021.

Pokud jde o v úvodu avizovanou novelu stavebního zákona, provedenou zákonem č. 403/2020 Sb., který mění hned celou řadu předpisů, včetně tedy zákona stavebního či správního řádu, tato novela má do stavebního práva přinést hlavně zjednodušení, efektivitu a zrychlení procesů a řízení.

S účinností od 1.1.2021 platí, že dotčený správní orgán vydá závazné stanovisko, jež je podkladem pro rozhodnutí jiného správního orgánu (např. stavebního úřadu), bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30 dnů ode dne podání žádosti. Lhůta se prodlužuje o dalších 30 dnů, pokud je to zapotřebí pro nařízení ohledání na místě, nebo pokud jde o zvlášť složitý případ. Pokud není lhůta pro vydání závazného stanoviska dodržena, nastupuje fikce souhlasu, což znamená, že dotčený orgán souhlasí. Výjimkou jsou stanoviska v rámci procesu vyhodnocování vlivů na životní prostředí a stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny ve významných případech, na která se uvedená fikce vydání souhlasného stanoviska nepoužije. Jestliže však nebyly naplněny předpoklady pro vydání souhlasného stanoviska bez podmínek, může nadřízený správní orgán vydat nové závazné stanovisko, kterým fiktivní souhlasné stanovisko podřízeného orgánu zruší. Pouze však do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, jež bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Novela hovoří také o přezkumném řízení, které lze zahájit v samostatném řízení do 1 roku od nabytí právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno. Závazné stanovisko však nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí.

Další velkou změnou v rámci novely je zavedení územního rozvojového plánu, který je platný pro celé územní České republiky a vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj formou opatření obecné povahy. Napadnout ho bude možné pouze žalobou na zrušení k Nejvyššímu správnímu soudu. Územní rozvojový plán je dle zákona závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se výše rozebíraných oblastí právní úpravy nebo i jakékoli jiné právní problematiky, jsme Vám plně k dispozici.

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím telefonního čísla +420 257 223 737 nebo emailové adresy office@purkyt.cz. Těšíme se na případnou spolupráci. 

 

Tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace