ČERVENEC
2021

Státní stavební úřady

Vážení čtenáři, milí klienti a kolegové, tento týden byl schválen nový stavební zákon, jehož hlavním cílem je zrychlit výstavbu. Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, některé změny ale začnou platit již od ledna příštího roku. V pravidelných aktualitách Vám přinášíme shrnutí těch nejdůležitějších změn.

 

Státní stavební úřady

Podle nově schváleného zákona přejdou stavební úřady pod stát. V čele státní stavební správy bude Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, dále bude zřízen Specializovaný a odvolací stavební úřad a na nejnižší úrovni budou krajské úřady společně se svými územními pracovišti. Dosud jsou stavební úřady v přenesené působnosti pod obecními úřady. Právě krajské úřady budou rozhodovat o povolování staveb v první instanci, odvolání pak bude možné ke specializovanému a odvolacímu stavebnímu úřadu. Obdobná organizace státní správy už dnes funguje například u finančních nebo katastrálních úřadů.

 

Cílem převodu agendy pod stát je podle slov ministryně pro místní rozvoj profesionalizace, zastupitelnost úředníků a dodržování lhůt. Podat žádost o stavební povolení a komunikovat s úřadem budou moci občané díky digitalizaci také elektronicky a pokud by se chtěli na stavební úřad vydat, neměl by být vzdálený více než 35 kilometrů od jejich bydliště.

 

Jednotné řízení o povolení stavby a zrychlení povolovacích procesů

 

V současné době funguje dvojí řízení – územní a stavební. Díky nové úpravě má být zavedeno jednotné povolovací řízení upravené stavebním řádem. A ačkoli v nynější době lze sloučit územní a stavební řízení do jednoho, je zavedení jednotného řízení bezesporu velkým plusem této novely.

 

S tím souvisí i rychlost vydávání stavebních povolení. Úřad má stavební povolení vydat do 30 dnů u jednoduchých staveb, u těch ostatních je to 60 dnů. V případě, že bude třeba provést posouzení vlivu dané stavby na životní prostředí (EIA), tak pak činí základní lhůta až 120 dní. Pokud by byl případ obzvláště složitý, mohou se tyto lhůty prodloužit až o dalších 30 dnů, případně o 60 dnů, pokud je velký počet účastníků.

 

„Méně razítek“

 

Společně s novelou také odpadne povinnost obíhání spousty dalších úřadů (jedná se např. o úřad památkové péče, požární ochrany či orgány ochrany životního prostředí). Tyto tzv. dotčené orgány přejdou pod státní stavební úřady. Výjimkou jsou některé úřady, které zůstanou samostatné, jedná se například o Agenturu ochrany přírody a krajiny nebo hasičský záchranný sbor. Památkáři přejdou pod stát částečně.

 

Pro dotčené orgány, které nepřejdou do stavebních úřadů, bude platit 30denní lhůta pro vydání vyjádření nebo závazného stanoviska. V odůvodněných případech lze tuto lhůtu o dalších 30 dnů prodloužit. Pokud se orgán nevyjádří včas, bude to, jako by vydal vyjádření nebo stanovisko kladné, půjde o tzv. fikci souhlasu. Fikce souhlasu se ale neuplatí pro závazné stanovisko o posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).

 

Rozlišování typů staveb

 

Další novinkou ve stavebním zákoně je rozlišování typů staveb. Nový stavební zákon zná stavby drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Zajímavé je, že za stavbu bude považován i „výrobek, který má plnit nebo plní funkci stavby“, to je například mobilní nebo zahradní domek. Dělení staveb má svůj význam ohledně nutnosti žádat o stavební povolení. Pak se zde také nabízí možnost postavit si stavbu svépomocí. Přehled jednotlivých staveb se nachází v přílohách 1 až 3 ke stavebního zákona.

 

O stavební povolení mohou občané žádat u státního krajského stavebního úřadu, co se týče složitějších staveb, jako například dálnic, ty bude řešit specializovaný stavební úřad.

 

Digitalizace stavebních procesů

Od července 2023 bude možné podat žádost o stavební povolení také elektronicky. Součástí nového systému budou dvě základní evidence – evidence stavebních postupů a evidence elektronických dokumentací. V evidenci stavebních postupů najde stavebník veškeré informace o postupu stavebního řízení. Evidence elektronických dokumentací bude sloužit k ukládání projektové dokumentace. Doposud vzhledem k velikosti souborů nebylo možné projektové dokumentace předávat na stavební úřad elektronicky.

 

Pro běžného člověka se v podstatě nemusí nic změnit, pokud bude chtít postavit pouze jednoduchou stavbu, může dokumentaci odevzdat na papíře. U rodinného domu pak může pověřit projektanta, aby podal dokumentaci elektronicky.

 

Od roku 2023 bude fungovat Portál stavebníka, který bude využívat elektronickou identifikaci. Využít půjde všechny možnosti identifikace v rámci Národní identitní autority, tedy i bankovní identitu. V portálu půjde nahlížet do evidencí, sledovat průběh řízení i podávat žádosti pomocí interaktivních formulářů.

 

Černé stavby

 

Pokud v současné době dojde ke zjištění, že stavba byla postavena „na černo“, tedy bez povolení, nařídí stavební úřad její odstranění. Dále musí také stavebníka poučit o tom, že může do 30 dnů požádat o dodatečné povolení. Pro legalizaci stavby tedy postačuje, pokud stavebník doloží dokumentaci dodatečně. To se má nyní změnit. V budoucnu už tedy nebude možné takto stavby zlegalizovat. Vlastník bude muset prokázat dobrou víru. A její prokázání se omezí jen na případy, kdy bylo vydáno stavební povolení, které úřad následně zrušil, anebo stavební úřad poskytl stavebníkovi chybnou neformální informaci, že povolení není vůbec potřeba.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se výše rozebíraných oblastí právní úpravy nebo i jakékoli jiné právní problematiky, jsme Vám plně k dispozici.

 

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím telefonního čísla +420 257 223 737 nebo emailové adresy office@purkyt.cz. Těšíme se na případnou spolupráci. 

 


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace