ÚNOR
2024

Změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v důsledku přijetí konsolidačního balíčku

V minulém článku jsme se věnovali problematice novinek v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přičemž důraz byl kladen na změny vyplývající přímo z novely zákoníku práce. V tomto článku se na novinky podíváme optikou oblasti daní a pojistného, zaměříme se tedy na změny v důsledku přijetí tzv. konsolidačního balíčku.

Za klíčovou lze považovat změnu rozhodné hranice pro odvod pojistného u dohod o provedení práce (dále jen DPP). Dosud totiž platila hranice 10.000,- Kč, přičemž z příjmů nepřekračujících tuto hranici nemusel zaměstnanec odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Nově (s účinností od 1. 7. 2024) bude ovšem situace jiná. Rozhodná hranice bude odvozena od průměrné mzdy: rozhodná částka bude činit ze všech zaměstnání vykonávaných zaměstnancem na základě DPP u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 25 % průměrné mzdy (s ohledem na průměrnou mzdu pro rok 2024 bude rozhodná částka v tomto případě 10.500,- Kč). V případě více DPP u různých zaměstnavatelů bude v kalendářním měsíci rozhodná částka činit 40 % průměrné mzdy (pro rok 2024 tedy 17.500,- Kč).

Při překročení uvedené rozhodné částky vznikne zaměstnancům povinnost platit odvody. V praxi tak v takové situaci zaměstnavatel bude muset zaměstnanci strhnout pojistné na důchodové pojištění ve výši 6,5 % a na nemocenské ve výši 0,6 %, k tomu sám zaměstnavatel odvede na pojistné na sociální zabezpečení (na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti) 24,8 % z odměny „dohodáře“. Na zdravotním pojištění pak zaměstnavatel uhradí 9 % z odměny a dohodář dalších 4,5 %.

Zaměstnavatelům přitom vznikají dle nové právní úpravy i další povinnosti. Zaměstnavatel bude muset vést nově evidenci o svých zaměstnancích činných na základě DPP, přičemž nového zaměstnance činného na základě DPP musí zaměstnavatel upozornit na možný vznik povinnosti odvést pojistné v případě souběhu více dohod. Do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž zaměstnával zaměstnance pracující na základě DPP, musí zaměstnavatel předložit příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích.

Zaměstnanec bude na druhé straně povinen v případě, že má uzavřeno více DPP s více zaměstnavateli, tuto skutečnost všem svým zaměstnavatelům oznámit. Neučiní-li tak a zatají-li tuto informaci, vystavuje se nově riziku sankce spočívající v povinnosti hradit celé pojistné sám (tj. výše zmíněnou částku 24,8 % odměny).

Jak bylo řečeno už v prvním článku věnujícím se změnám v této oblasti, i zde se sluší konstatovat, že zákonodárce se snaží zvýšit ochranu osob činných na základě dohod. Zda se mu to podaří, je však těžké předjímat. Zátěž, která je nově kladena na zaměstnavatele (ať už co do finančních nákladů nebo zvýšené administrativy), je značná, a v praxi proto nelze vyloučit odklon od využívání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Máte-li k výše uvedené problematice nebo jakémukoli jinému tématu z právní sféry dotazy, neváhejte se na nás obrátit, a to prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.

 


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace