Zjišťujeme PRO VÁS aktuality, abyste byli vždy v obraze.
Purkyt služby

ÚNOR
2023
Novinky

Zjednodušené zakládání společnosti s ručením omezeným

Dne 15.1.2023 nabyl zčásti účinnosti zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků. Změny odstartovaly již v loňském roce, a to novelizací notářského řádu, jíž bylo umožněno sepisování notářských zápisů v elektronické podobě nebo také uspořádání videokonference s notářem.


PROSINEC
2022
Novinky

Jaké změny přinese novela zákona o ochraně spotřebitele?

V souladu s evropskými předpisy byla přijata novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela by měla přispět k vytvoření férového prostředí pro obchodování, zohlednit stále větší digitalizaci a učinit přítrž některým nekalým praktikám prodejců. Co konkrétně se tedy bude měnit?


LISTOPAD
2022
Novinky

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH a změna paušální daně pro OSVČ

Dne 10.11.2022 schválila Poslanecká sněmovna novelu zákona o DPH. Tato novela navrhuje mimo jiné zvýšit limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč z dosavadního 1 mil. Kč za dvanáct měsíců po sobě jdoucích.


LISTOPAD
2022
Novinky

Daň z neočekávaných zisků

Daň z neočekávaných zisků, známá také jako tzv. windfall tax, je jednou z v Poslanecké sněmovně projednávaných novinek v rámci daňového balíčku pro rok 2023. Jedná se o vládní novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Poplatníky této nové daně budou firmy v odvětvích energetiky, těžby a petrochemie a také některé banky.


ŘÍJEN
2022
Novinky

Konec velkého technického průkazu?

Dne 14. října 2022 schválila Poslanecká sněmovna, v rámci novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, konec velkého technického průkazu. V případě, že bude tato změna schválena také Senátem a podepsána prezidentem republiky, začne platit od začátku roku 2024.


ZÁŘÍ
2022
Novinky

Novela, která zjednoduší povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje.

Vláda schválila novelu Ministerstva průmyslu a obchodu, která má zjednodušit povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje. Z 10 kW na 50 kW se zvýší limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnostenské oprávnění.


SRPEN
2022
Novinky

Milostivé léto II – co je dobré vědět

Dne 1.9.2022 začne druhé kolo milostivého léta a potrvá do 30.11.2022. Cílem milostivého léta je umožnit dlužníkům v co nejkratší době učinit kroky k úplnému zastavení jejich exekucí. Jeho hlavní výhodou je, že dává dlužníkovi možnost uhradit své původní dluhy bez úroků a vysokých poplatků. Zejména v případech, kdy exekuce probíhá delší dobu, může dlužníkům ušetřit nemalý finanční obnos.


SRPEN
2022
Novinky

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele

Dne 22. 7. 2022 byla ve sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která by měla podpořit využívání částečných úvazků. Podstatou této novely je totiž snížení sociálního pojistného u specifických skupin zaměstnanců.


ČERVENEC
2022
Novinky

Podání insolvenčního návrhu zůstane vázáno na složení zálohy věřitelem

Dne 12.7. byl Ústavním soudem zamítnut návrh Nejvyššího soudu České republiky na zrušení ustanovení § 108 insolvenčního zákona, které bylo do zákona přidáno novelou z roku 2017. Dané ustanovení ukládá věřiteli, aby při podání insolvenčního návrhu na dlužníka složil finanční zálohu.


ČERVENEC
2022
Novinky

Připravovaná novela zákona o silničním provozu

Do připomínkového řízení míří návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vypracovaný ministerstvem dopravy, který upravuje systém sankcí a postihů pro řidiče a zavádí některé změny týkající se udělení řidičského oprávnění.


ČERVEN
2022
Novinky

Změna definice skutečného majitele

Evropská komise apeluje na rychlou novelu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („zákon o ESM“), jehož souladem s takzvanou AML směrnicí podmiňuje vyplácení peněz z Národního plánu obnovy a dotací EU na politiku soudržnosti, které jsou pro Česko důležitým zdrojem financí.


ČERVEN
2022
Novinky

Pomoc Ukrajině osvobozená od daní

Nový zákon o opatření v oblasti daní v souvislosti s válkou na Ukrajině umožňuje těm, kteří poskytli nějakou formu bezúplatného plnění na pomoc Ukrajině a na podporu jejího obranného úsilí, aby získali pro toto plnění daňové výhody.


KVĚTEN
2022
Novinky

Redefinice trestného činu znásilnění

Dne 12. dubna 2022 se v budově Poslanecké sněmovny konal, pod záštitou Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, seminář na téma Redefinice trestného činu znásilnění. Podstatným bodem projednávání byla absence souhlasu při pohlavním styku jako hlavním znakem trestného činu znásilnění.


KVĚTEN
2022
Novinky

Posílení ochrany spotřebitele v evropském právu

Evropský parlament chce prostřednictvím změn v legislativě usnadnit spotřebitelům opravu porouchaných výrobků namísto nutnosti nákupu nových. Požadavky na připravovaný návrh o tzv. právu na opravu přijal parlament začátkem dubna 2022 drtivou většinou hlasů a hotovou normu má představit Evropská komise do konce letošního roku.


DUBEN
2022
Novinky

Změna rodného čísla z důvodu neztotožnění se se svým biologickým pohlavím

Dne 9. listopadu 2021 vydal Ústavní soud nález sp.zn. Pl ÚS 2/20, ve kterém se zabývá podobou rodného čísla transsexuálních osob. Navrhovatel se zde domáhá respektu k pohlavní sebeidentifikaci, která má spočívat v možnosti „uvést do souladu své skutečné vnímané pohlaví a … pohlaví registrované státem“. Takový respekt by se podle něj měl projevovat zrušením „ženského“ tvaru rodného čísla, tj. zvyšování dvojčíslí vyjadřujícího měsíc narození u žen o 50.


DUBEN
2022
Novinky

Rozšíření ochrany obětí trestných činů

Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu trestního zákoníku a souvisejících zákonů, která má za cíl mimo jiné výrazně rozšířit ochranu obětí trestných činů.


BŘEZEN
2022
Novinky

Panevropský osobní penzijní produkt

Začátkem března letošního roku schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona o panevropském osobním penzijním produktu. Účelem tohoto zákona je implementovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP), které nabyde účinnosti 22. března 2022.


BŘEZEN
2022
Novinky

Pachové stopy nestačily, jako důkazní prostředek v trestním řízení však nekončí

Dne 15. 2. 2022 rozhodl Ústavního soud v nálezu IV. ÚS 2773/20, tak že vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozhodnutí obecných soudů z důvodů porušení práv stěžovatelů na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a zásady presumpce neviny (čl. 40 odst. 2 Listiny a v čl. 6 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).


BŘEZEN
2022
Novinky

Konec elektronické evidence tržeb

Dne 9.3.2022 vláda schválila návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy.


ÚNOR
2022
Novinky

Podporujeme Ukrajinu

Vzhledem k událostem posledních dní, ve kterých jsme všichni svědky neospravedlnitelné agrese Ruské federace vůči suverénnímu demokratickému státu, chceme jménem naší kanceláře a celého jejího kolektivu vyjádřit touto cestou podporu Ukrajině, její vládě a všem jejím občanům.


ÚNOR
2022
Novinky

Předpoklady a důsledky zastavení tzv. marných bagatelních exekucí

Od 1.1.2022 nastala účinnost zákona č. 286/2021 Sb., který novelizuje výkon rozhodnutí a exekuce, a vyhláška č. 517/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky z této oblasti, zavádějící mj. zastavení tzv. marných bagatelních exekucí. Obsahem je zastavení exekučních řízení, ve kterých pohledávka nepřesahuje částku 1 500 Kč bez příslušenství a v posledních třech letech před účinností novely nebylo na tuto pohledávku ničeho vymoženo.


LEDEN
2022
Novinky

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých neústředních správních úřadů

S příchodem nového kalendářního roku nabyl účinnosti nový zákon, a to č. 35/2021 Sb. o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.


LEDEN
2022
Novinky

Změna dávek otcovské poporodní péče, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného

Dne 1.1.2022 nastala účinnost zákona č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o nemocenském pojištění, a který přináší změny v oblasti dávek nemocenského pojištění.


LEDEN
2022
Novinky

Zvýšení ochrany spotřebitelů na trhu s energiemi v novém roce

Dne 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Novela přináší především větší práva spotřebitelů a nové povinnosti dodavatelů energií, zejména zprostředkovatelů, kteří budou s účinností od 1. července 2022 podléhat regulaci Energetického regulačního úřadu. Novela totiž stanovuje zprostředkovatelskou činnost v energetice jako nový druh podnikání na základě oprávnění úřadem.


PROSINEC
2021
Novinky

Nově policie bude moci zajistit auto řidičů s nesplacenými pokutami

Prvním dnem roku 2022 vstoupí v účinnost novela zákon č. 418/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky a zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Podle této novely budou moci policisté a celníci požadovat při silniční kontrole po řidiči uhrazení dosud nesplacené dříve pravomocně uložené pokuty dle zákona o silničním provozu, silniční dopravě nebo pozemních komunikacích, a to v hotovosti či platební kartou.


PROSINEC
2021
Novinky

Návrh odkladu účinnosti nového stavebního zákona

Koalice stran SPOLU a Piráti a STAN navrhla odložení nového stavebního zákona, který byl schválen v červenci letošního roku a který nabyde účinnosti 1. července 2023. Nový stavební zákon má přinést mimo jiné změnu v oblasti stavebních úřadů, které přesouvá pod stát a zřizuje Nejvyšší stavební úřad.


LISTOPAD
2021
Novinky

Prudké zdražování energií a fixace cen

Ceny energií za poslední měsíce výrazně rostou, důvodem je prudké zvýšení cen na energetických burzách. Za tímto vývojem stojí více faktorů, jednak prudké oživení celosvětové poptávky po dobách karantén při čase pandemie, ale i trend zelené politiky.


LISTOPAD
2021
Novinky

Zaměstnanci náleží odměna i za přestávku, pokud je během ní zaměstnavateli k dispozici

Ústavní soud se zabýval otázkou, zda v případě pohotovosti během přestávky náleží zaměstnanci odměna. Každý zaměstnanec má podle zákoníku práce nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce nárok na 30minutovou přestávku na jídlo a oddech. Během přestávky zaměstnanec se svým časem nakládá, jak uzná za vhodné. Pokud je během stanoveného odpočinku zaměstnavatelem přesto omezován tak, že nemůže se svým časem volně nakládat a věnovat se vlastním zájmům, jedná se o pracovní dobu. Za tu mu náleží spravedlivá odměna (která však může být ohodnocena jinak než doba běžného výkonu práce, např. jako doba pohotovosti).


ŘÍJEN
2021
Novinky

Senát schválil návrh na zavedení korespondenční volby prezidenta a poslanců

Horní komora Parlamentu České republiky schválila novelu, která má zavést pro Čechy žijící v zahraničí korespondenční hlasování při volbě poslanců a prezidenta. Předlohu nyní dostane k posouzení Sněmovna.


ŘÍJEN
2021
Novinky

Nová celní povinnost pro fyzické osoby

Od 1. 10. 2021 platí pro fyzické osoby v České republice povinnost podávat celní prohlášení a uhradit DPH i ze zásilek do 22 EUR (asi 580 korun) pocházejících od obchodníků ze třetích zemí, mimo EU. Do 30. 9. 2021 byly tyto zásilky od DPH osvobozeny a daň se vztahovala pouze na zásilky v hodnotě 22 až 150 EUR. Zákonem č. 355/2021 Sb. došlo k novelizaci zákona o DPH, kterým bylo zrušeno osvobození od DPH u zásilek v hodnotě pod 22 EUR.


ŘÍJEN
2021
Novinky

Elektronizace zdravotnictví

Zákon o elektronizaci zdravotnictví již má finální podobu! Dne 8.9.2021 byl zákon publikován pod č. 325/2021 Sb. ve sbírce zákonů. Předmětem zákona je elektronické zdravotnictví za použití telekomunikačních a informačních technologií a stanovení podmínek pro bezpečné sdílení dat. Přinášíme Vám přehled nejzásadnějších novinek, které se mohou, od 1.1.2022, týkat i Vás.


ZÁŘÍ
2021
Novinky

Automaticky zřízená datová schránka se může týkat i vás

Počet automaticky zakládaných datových schránek výrazně vzroste. Pro fyzické osoby jsou nyní zřizovány pouze na žádost, což mění v červnu přijatý zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, jenž dopadá i na zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Od 1. 1. 2023 tak bude datová schránka automaticky a bezplatně zřízena


ZÁŘÍ
2021
Novinky

Možnost vydat poukazy cestovními kancelářemi mimo režim zákona Lex voucher?

Dne 31. srpna 2021 skončila lhůta pro uplatnění poukazů vydaných cestovními kancelářemi za neuskutečněné zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna roku 2020 z důvodů pandemie SARS CoV-2. Tyto poukazy jsou spojené se zákonem č. 185/2020 Sb., který je také nazýván Lex voucher.


ZÁŘÍ
2021
Novinky

Krátkodobý pronájem je ubytovací službou a dopadá na něj povinnosti danit

24. srpna informovaly Hospodářské noviny o rozhodnutí Městského soudu v Praze, dle kterého je krátkodobý pronájem přes platformy Airbnb, a jemu podobné, ubytovací službou a má se danit jako podnikatelská činnost.


SRPEN
2021
Novinky

Novela exekučního řádu

Poslanecká sněmovna přijala očekávanou novelu zákona č. 120/2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti. Ta s sebou přináší mnoho zásadních změn, které mají pomoci dlužníkům z dluhové pasti


SRPEN
2021
Novinky

Novela notářského řádu

Parlament přijal novelu zákona č.358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti s účinností od 1.9.2021, jejíž ústředním motivem je modernizace notářské činnosti prostřednictvím digitalizace. Hlavními důvody pro přijetí novely je zvýšení kvality a flexibility podnikatelského prostředí a následování mezinárodních trendů. Od září 2021 budete mít možnost sepsat notářský zápis v elektronické podobě bez fyzické návštěvy notáře. Tato novinka se však týká pouze sféry obchodních korporací, zákonodárce stále považuje osobní setkání s notářem při vyřizování rodinných a dědických záležitostí za nenahraditelné.


ČERVENEC
2021
Novinky

Státní stavební úřady

Vážení čtenáři, milí klienti a kolegové, tento týden byl schválen nový stavební zákon, jehož hlavním cílem je zrychlit výstavbu. Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a zákon má vstoupit v účinnost k 1. červenci 2023, některé změny ale začnou platit již od ledna příštího roku. V pravidelných aktualitách Vám přinášíme shrnutí těch nejdůležitějších změn.


ČERVENEC
2021
Novinky

Senátní výbory doporučily zamítnout novelu stavebního zákona

Novela stavebního zákona, která je aktuálně v Parlamentu České republiky projednávána, s sebou nese mnoho kontroverzí a odlišných názorů.


ČERVEN
2021
Novinky

Šance na zrychlení přeshraničních soudních řízení, dojde k digitálnímu propojení soudů v EU

Zrychlená a efektivní výměna informací, to by měl být hlavní cíl nového předpisu Evropské unie, na kterém se dohodli ministři spravedlnosti všech členských zemí EU v minulých týdnech.


ČERVEN
2021
Novinky

Soud zrušil další opatření podle pandemického zákona a zákona o veřejném zdraví

Za poslední měsíc prohlásily soudy v čele s Nejvyšším správním soudem za nezákonné celkem sedm opatření Ministerstva zdravotnictví vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19. Jednalo se například o opatření regulující provoz sportovišť, koupališť a wellness center, jejichž omezení shledal Nejvyšší správní soud za nezákonné. Dalším opatřením Ministerstva zdravotnictví, které Nejvyšší správní soud shledal nezákonným bylo opatření o uzavření restaurací, které bylo platné na přelomu dubna a května.


ČERVEN
2021
Novinky

Novela trestních předpisů

Vážení čtenáři, milí kolegové a klienti, v souvislosti s významnou novelizací trestních předpisů, k níž došlo v říjnu roku 2020, a to zákonem č. 333/2020 Sb., kterým se mění jak trestní zákoník, tak trestní řád, Vám v tomto článku přinášíme přehled nejzásadnějších změn a novinek, které tato novela přináší.


ČERVEN
2021
Novinky

Zásadní změna v judikatuře k zápisu předmětu podnikání v OR

Vážení klienti, vážení obchodní partneři, pakliže jste členy statutárního orgánu nebo společníky obchodní korporace, doporučujeme Vám věnovat zvýšenou pozornost zcela zásadní změně, kterou přineslo nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, jež shrnujeme níže.


KVĚTEN
2021
Novinky

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů a novela stavebního zákona

Vážení klienti, vážení obchodní partneři, milí čtenáři, v tomto článku bychom Vám rádi přiblížili dlouho očekávaný zákon o evidenci skutečných majitelů a další z řady novel stavebního zákona, účinnou od 1.1.2021.


DUBEN
2021
Novinky

Novela zákona o obchodních korporacích

Vážení klienti a obchodní partneři, milí čtenáři a kolegové, v souvislosti s novelizací zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jako „ZOK“), si Vás dovolujeme informovat o podstatných změnách a novinkách, jež tato novela, která většinově nabyla účinnosti 1.1.2021, přinesla.


ÚNOR
2021
Novinky

Finanční náhrady v oblasti restitucí - nález Ústaního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 21/19

Vážení klienti, vážení obchodní partneři, milí čtenáři, dne 12. 1. 2021 vydalo plénum Ústavního soudu ČR významný nález, sp. zn. Pl. ÚS 21/19, jež se vyrovnává s problematikou finančních náhrad v oblasti restitucí.


ZÁŘÍ
2020
Novinky

Novela zákoníku práce

Vážení čtenáři, milí kolegové a klienti, v souvislosti s přijetím novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, si Vás dovolujeme informovat o nejpodstatnějších změnách a novinkách, jež tato novela přináší.


ČERVENEC
2020
Novinky

Daň z nabytí nemovitých věcí minulostí?

Vážení klienti a obchodní partneři, v souvislosti s návrhem Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bychom Vás tímto rádi informovali o případných změnách, které by v důsledku jeho přijetí nastaly.


DUBEN
2020
Novinky

To, na co všichni čekáme - uvolňování opatření.

Vážení čtenáři, všichni jsme na takové zprávy netrpělivě čekali. Stav způsobený onemocněním COVID-19 se dle vládních představitelů zlepšil viditelně natolik, že se uchýlili k postupnému uvolňování nařízených opatření. Posouzení, zda se jedná o uvolňování restrikcí anebo naopak účelové promořování společnosti, necháme opět na Vás, ale základní informace o dalším vývoji si Vám dovolujeme shrnout.


DUBEN
2020
Novinky

Zálohy na důchod? Odpuštěno.

Vážení klienti a kolegové, situace ohledně koronaviru se neustále vyvíjí a česká vláda tak činí více a více kroků v rámci různorodých problematik zejména u osob, které mohou být nejohroženější. A ačkoliv bychom si všichni přáli, aby k dalším úlevám docházet nemuselo a tato přechodná doba byla již za námi, stejně jako vládní představitelé ani my neleníme a nadále Vás informujeme o konkrétních novinkách.


DUBEN
2020
Novinky

Vstřícné kroky daňové

Vážení klienti a obchodní partneři, milí kolegové a čtenáři, přinášíme Vám další aktuality způsobené šířením koronaviru, resp. právní změny na tuto skutečnost reagující. Tentokrát se zaměříme na tzv. liberační daňové balíčky. Ministerstvo financí totiž navrhlo takové balíčky dva a vláda předložené návrhy schválila.


DUBEN
2020
Novinky

ANTIVIRUS A PĚTADVACÍTKA - CO JE TO?

Vážení čtenáři, vážíme si Vaší přízně při sledování aktualit, a proto Vám dnes přinášíme novinky ohledně pomoci státu zaměstnavatelům obecně a osobám samostatně výdělečně činným. Zhodnocení, zda se ve výsledku jedná o spravedlivý krok, který bude mít úspěch, necháme na Vás, základní fakta jsou následující.


BŘEZEN
2020
Novinky

VYCHÁZET ČI NEVYCHÁZET, TO JE OČ TU BĚŽÍ

Vážení klienti, obchodní partneři, kolegové, v souvislosti s aktuální situací způsobenou onemocněním COVID-19 Vám přinášíme informace, které se dotýkají úplně všech občanů. Máme na mysli omezení volného pohybu osob na veřejnosti.


BŘEZEN
2020
Novinky

Oznámení pro klienty o provozu AK Purkyt & Co.

Vážení klienti, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bychom Vás rádi informovali o provozu naší advokátní a mediační kanceláře.


ŘÍJEN
2019
Novinky

Novinky v oblasti realitních kanceláří

Ministerstvo pro místní rozvoj přichází s novou legislativou, která omezuje realitní kanceláře při poskytování finančních úschov, vyžaduje odbornou způsobilost makléřů a jejich povinné pojištění. Z volné živnosti se tak stane živnost vázaná. Návrh zákona o realitním zprostředkování nyní v Poslanecké sněmovně prošel druhým čtením.


ŘÍJEN
2019
Novinky

Novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení

Vážení klienti, v souvislosti s novelou zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, která nabyla účinnosti 1.6.2019, si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z těchto změn.


ŘÍJEN
2019
Novinky

Naše advokátní kancelář vítá nález Ústavního soudu

JUDr. Martin Purkyt se vyjádřil k nálezu Ústavního soudu. „Zdanění tzv. církevních náhrad bylo předmětem mnoha vášnivých diskuzí nejen na půdě Poslanecké sněmovny, ale i odborné právní veřejnosti, kdy mnozí restituční advokáti vnímali tzv. zdaňovací retroaktivitu za protiústavní, neboť nejen v oblasti církevních restitucí, ale i např. restitucí dle zákona o půdě je nutné vnímat prodlení státu s vypořádáním náhrad a legitimním očekáváním církví a jiných oprávněných osob. Jakékoli retroaktivní kroky jsou nepřijatelné“.


DUBEN
2019
Novinky

Legislativní změny - březen 2019

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v březnu 2019. Pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc duben 2019.


BŘEZEN
2019
Novinky

Legislativní změny - únor 2019

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v únoru 2019. Pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc březen 2019.


ÚNOR
2019
Novinky

Legislativní změny - leden 2019

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v lednu 2019. Pevně věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc únor 2019.


ZÁŘÍ
2018
Novinky

Legislativní změny - srpen 2018

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci srpnu 2018. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc září 2018.


SRPEN
2018
Novinky

Legislativní změny - červenec 2018

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci červenci roku 2018. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc srpen 2018.


ČERVENEC
2018
Novinky

ŠŤASTNÉ I NEŠŤASTNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY ÚPRAVY OBCHODNÍCH KORPORACÍ

V uplynulých týdnech předložilo Ministerstvo spravedlnosti návrh novely zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a dalších souvisejících zákonů.


ČERVEN
2018
Novinky

RESTITUČNÍ TEČKA POD ZÁŠTITOU ADVOKÁTNÍ A MEDIAČNÍ KANCELÁŘE PURKYT & Co. ZRUŠENA ÚSTAVNÍM SOUDEM

Pod záštitou Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. podala skupina 18 senátorů návrh Ústavnímu soudu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, konkrétně návrh na zrušení ustanovení o tzv. restituční tečce. Dne 27.6.2018 o tomto návrhu rozhodl Ústavní soud tak, že tzv. restituční tečku zrušil, neboť se ztotožnil s námitkami uplatněnými v návrhu a restituční tečku označil za nespravedlivou a zakládající nerovnost mezi jinak srovnatelnou skupinou oprávněných osob. Úplný text nálezu Ústavního soudu přikládáme níže.


ČERVEN
2018
Novinky

ADVOKÁTNÍ A MEDIAČNÍ KANCELÁŘ PURKYT & Co. LEADER NÁVRHU NA ZRUŠENÍ RESTITUČNÍ TEČKY

Advokátní a mediační kancelář Purkyt & Co. jako jediná z předních českých specialistů na oblast restitučního práva v listopadu loňského roku podala v zastoupení skupiny 18 senátorů návrh Ústavnímu soudu České republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tj. novely zákona o Státním pozemkovém úřadu, konkrétně návrh na zrušení ustanovení o tzv. restituční tečce.


DUBEN
2018
Novinky

Sponzoring mladé naděje v automobilovém sportu, Lukáše Krupičky.

Lukáši Krupičkovi je pouze 16let, ale i přes tento nízký věk je zkušený jezdec. Jeho kariéra začala pod vedením jeho dědy Josefa Kukelky, který je bývalý špičkový závodník v rally a rallycrossu.


LEDEN
2018
Novinky

Legislativní změny - prosinec 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v posledním měsíci roku 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný nový rok 2018!


PROSINEC
2017
Novinky

Třetí a čtvrtá vlna EET se odkládá

Ústavní soud dne 12.2017 rozhodl o návrhu skupiny 41 poslanců Poslanecké sněmovny PČR na zrušení kontroverzního zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o EET“), resp. alternativně o zrušení některých jeho ustanovení. Podle navrhovatelů, mimo jiné, došlo v legislativním procesu k závažným procedurálním pochybením, která by podle nich měla vést ke zrušení celého zákona. Pokud by se Ústavní soud nepřiklonil k tomuto závěru, argumentovali navrhovatelé tím, že některá ustanovení zákona o EET jsou v rozporu se základními lidskými právy a ústavními principy.


PROSINEC
2017
Novinky

Legislativní změny - listopad 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci listopadu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc prosinec 2017 a krásné prožití Vánočních svátků.


LISTOPAD
2017
Novinky

Legislativní změny - říjen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn publikovaných ve Sbírce zákonů v říjnu 2017. Věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc listopad 2017.


ŘÍJEN
2017
Novinky

Legislativní změny - září 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn publikovaných ve Sbírce zákonů v září 2017. Věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc říjen 2017.


ZÁŘÍ
2017
Novinky

Legislativní změny - srpen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn publikovaných ve Sbírce zákonů v srpnu 2017. Věříme, že pro Vás tyto informace budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc září 2017.


SRPEN
2017
Novinky

Lepší postavení SVJ při zpeněžení bytových jednotek neplatičů

Senát PČR dne 16.8.2017 schválil návrh zákona, jímž se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“), a zákon č. 182/2006 Sb, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“). Návrh nyní čeká na podpis prezidenta republiky.


SRPEN
2017
Novinky

Legislativní změny - červen a červenec 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsících červen a červenec 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc srpen 2017.


ČERVEN
2017
Novinky

Legislativní změny - květen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci květnu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc červen 2017.


ČERVEN
2017
Novinky

Novela občanského zákoníku

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších změn přijatých novelou občanského zákoníku publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 460/2016 Sb. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné.


KVĚTEN
2017
Novinky

Legslativní změny - duben 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci dubnu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc květen 2017.


KVĚTEN
2017
Novinky

Náhrada škody způsobená poškozením vozidla

Vážení klienti, v souvislosti s nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 795/16, vydaným dne 27.4.2017, si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z tohoto rozhodnutí.


DUBEN
2017
Novinky

Novela stavebního zákona

Vážení klienti, v souvislosti s novelou zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, která by měla nabýt účinnosti koncem roku 2017, si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z těchto změn.


DUBEN
2017
Novinky

Legislativní změny - březen 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci březnu 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc duben 2017.


DUBEN
2017
Novinky

Prokazování původu majetku

Vážení klienti, v souvislosti se změnami s prokazování původu majetku účinnými od 1.12.2016 si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z těchto změn.


BŘEZEN
2017
Novinky

Legislativní změny - únor 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci únoru 2017. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc březen 2017.


ÚNOR
2017
Novinky

Legislativní změny - leden 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v posledním měsíci roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný start do nového roku 2017


LEDEN
2017
Novinky

Legislativní změny - prosinec 2017

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v posledním měsíci roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný start do nového roku 2017


LEDEN
2017
Novinky

Mgr. Renata Ćavarová členem Unie obhájců České republiky

Mgr. Renata Ćavarová se v lednu 2017 stala členem Unie obhájců České republiky.


PROSINEC
2016
Novinky

Legislativní změny - listopad 2016

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci listopadu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc prosinec 2016 a krásné vánoční svátky prožité s těmi nejbližšími.


LISTOPAD
2016
Novinky

Legislativní změny - říjen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci říjnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc listopad 2016.


ŘÍJEN
2016
Novinky

Legislativní změny - září 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci září roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc říjen 2016.


ZÁŘÍ
2016
Novinky

Tenisový turnaj Purkyt & Co.

Advokátní a mediační kancelář Purkyt & Co. děkuje Všem svým klientům za účast na již 6. ročníku tenisového turnaje, spojeného s dětským programem, který se uskutečnil 9.9.2016, a to v areálu Na Cibulce. Tým Purkyt & Co.


ZÁŘÍ
2016
Novinky

Legislativní změny - srpen 2016

Vážení klienti a obchodní partneři, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci srpnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc září 2016.


SRPEN
2016
Novinky

Legislativní změny - červenec 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci červenci roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc srpen 2016.


ČERVENEC
2016
Novinky

Legislativní změny - červen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci červnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc červenec 2016.


ČERVEN
2016
Novinky

Legislativní změny - květen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci květnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc červen 2016.


KVĚTEN
2016
Novinky

Legislativní změny - duben 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci dubnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc květen 2016.


DUBEN
2016
Novinky

Legislativní změny - březen 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci březnu roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc duben 2016.


BŘEZEN
2016
Novinky

Legislativní změny - únor 2016

Vážení klienti a obchodní přátelé, přinášíme Vám přehled těch nejpodstatnějších a nejzajímavějších legislativních změn přijatých v měsíci únoru roku 2016. Pevně věříme, že tyto informace pro Vás budou přínosné. Celý tým Advokátní a mediační kanceláře Purkyt & Co. Vám přeje příjemný a úspěšný měsíc březen 2016.


ČERVENEC
2015
Novinky

Změna sídla advokátní kanceláře Purkyt & Co.

Advokátní kancelář Purkyt & Co. mění své sídlo. Nově budeme působit na adrese náměstí 14. října 496/13, 150 00 Praha 5 (posun 200 m od původního sídla). Na nové adrese nás najdete od 1.10.2015.


ČERVEN
2015
Novinky

Nová posila do AK Purkyt & Co.

Řady právních asistentů posílila studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, Veronika Židlická.


DUBEN
2015
Novinky

Nový advokát v týmu Purkyt & Co.

Mgr. Renata Ćavarová novým členem naší advokátní kanceláře


BŘEZEN
2015
Novinky

JUDr. Martin Purkyt mediátorem

JUDr. Martin Purkyt byl v březnu 2015 zapsán do seznamu registrovaných advokátů - mediátorů, vedeného Českou advokátní komorou. Advokátní kancelář Purkyt & Co. tak nyní nabízí kromě špičkových advokátních služeb též možnost řešení sporů a konfliktů, za pomoci zkušeného mediátora, smírnou cestou. Účelem takového mediačního jednání je uzavření mediační dohody.


ČERVEN
2014
Novinky

Tenisový turnaj Purkyt & Co.

Advokátní kancelář Purkyt & Co. Vás zve na 4. ročník tenisového turnaje čtyřher, spojený s dětským programem. Termín konání 6. 6. 2014 (pátek). Své přihlášky a dotazy prosím zasílejte na naši emailovou adresu.


ČERVEN
2014
Novinky

Nový spolupracovník v kolektivu Purkyt & Co.

Veronika Vitáčková novým členem naší advokátní kanceláře.


KVĚTEN
2014
Novinky

Nový člen AK Purkyt & Co.

Mgr. Olga Karolová je novým členem naší advokátní kanceláře.


DUBEN
2014
Novinky

Nový člen advokátní kanceláře

Mgr. Jan Laňka - nový člen advokátní kanceláře Purkyt & Co.


ČERVEN
2013
Novinky

Nový člen advokátní kanceláře

Od 17. června 2013 je novým členem advokátní kanceláře Purkyt & Co. Mgr. Lukáš Záveský, který působí na pozici advokátního koncipienta. Lukáš  je úspěšným absolventem Západočeské univerzity v Plzni.


ČERVEN
2013
Novinky

Nový člen advokátní kanceláře

Od 11. června 2013 je novým členem advokátní kanceláře Purkyt & Co. Pavel Huczala, který působí na pozici právního praktikanta. Pavel je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackéhov Olomouci.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace