ÚNOR
2022

Předpoklady a důsledky zastavení tzv. marných bagatelních exekucí

Od 1.1.2022 nastala účinnost zákona č. 286/2021 Sb., který novelizuje výkon rozhodnutí a exekuce, a vyhláška č. 517/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky z této oblasti, zavádějící mj. zastavení tzv. marných bagatelních exekucí. Obsahem je zastavení exekučních řízení, ve kterých pohledávka nepřesahuje částku 1 500 Kč bez příslušenství a v posledních třech letech před účinností novely nebylo na tuto pohledávku ničeho vymoženo.

 

Předpoklady zastavení tzv. bagatelních exekucí jsou časové určení právní moci usnesení o nařízení exekuce, výše pohledávky oprávněného a období, ve kterém nebylo nic vymoženo. Tyto musí být splněny kumulativně, tedy všechny současně.

 

Časové určení exekučního řízení, jednoduše představuje podmínku aplikace novely na exekuční řízení, kdy usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci více než před třemi lety přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., nebo usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

 

Výše pohledávky ke dni právní moci výše zmíněného nařízení či usnesení nesmí převyšovat 1 500 Kč bez příslušenství. Zde užitá terminologie zákona je nejednoznačná, postup exekutora v souladu s jazykovým výkladem vést k provedení součtu všech jednotlivých nároků navržených oprávněným k vymáhání jedním exekučním návrhem. V exekučních řízeních, ve kterých jednotlivé tituly převýší jistinu 1 500 Kč, k zastavení exekuce dle zmíněné novely nedojde. Avšak možný je i širší výklad, kdy by bylo rozhodné, zda jednotlivé exekuční tituly převyšují onu jistinu 1 500 Kč. Exekuce by pak mohla být zastavena jen částečně v těch případech, kdy výše jistiny nebude rozhodnou částku převyšovat.

 

Pokud budou splněny výše uvedené předpoklady pro zastavení exekuce, exekutor vyzve oprávněného do tří měsíců od účinnosti novely ke složení zálohy na náklady exekuce ve výši 500 Kč. Oprávněný ji musí uhradit do 30 od doručení výzvy, pokud ne, exekutor exekuci zastaví.

 

Novela dále uvádí taxativní výčet pohledávek a procesní situace, na které se zastavování bagatelních exekucí nepoužije. Nelze tak např. v případě, kdy proti povinnému probíhá insolvenční řízení. Taktéž je tomu v případě vymáhání některých pohledávek, patřících do množiny pohledávek přednostních dle § 279 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, konktrétně pohledávky výživného, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví a pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

 

Pokud exekuce bude zastavena, oprávněnému náleží náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství (tj. maximálně 450 Kč) a to formou daňové slevy na dani z příjmů.

 

V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se výše rozebírané oblasti právní úpravy nebo i jakékoli jiné právní problematiky, jsme Vám plně k dispozici.

 

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím telefonního čísla +420 257 223 737 nebo emailové adresy office@purkyt.cz. Těšíme se na případnou spolupráci.


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace