DUBEN
2017

Prokazování původu majetku

Vážení klienti, v souvislosti se změnami s prokazování původu majetku účinnými od 1.12.2016 si Vás dovolujeme informovat o důležitých aspektech plynoucích z těchto změn.

Zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, nabyl účinnosti dne 1.12.2016. Účelem zákona je efektivní zdanění nepřiznaných příjmů. Vztahuje se na fyzické osoby, právnické osoby, rezidenty i nerezidenty. Neznamená zavedení plošných majetkových přiznání. Dochází však k rozšíření procesních nástrojů, kterými správce daně může odhalit porušení povinnosti řádně tvrdit daň. Klade větší důkazní břemeno na daňový subjekt při prokazování původu majetku získaném v minulosti. Tento zákon významně propojil daňovou a trestněprávní rovinu. Nejedná se o samostatný zákon, ale o novelizaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), konkrétně přináší osm nových paragrafů §38x - §38ze a dále o novelizaci zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).

Správce daně může nyní vyzvat daňový subjekt k prokázání původu příjmů při podezření, že rozdíl mezi nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním daňového subjektu a vykázanými příjmy přesahuje 5 000 000 Kč, a to za období 3 roky nazpět (obecná prekluzivní lhůta ke stanovení daně), max. 10 let nazpět. Daňový subjekt je na výzvu k prokázání příjmů povinen prokázat časové období, ve kterém bylo dosaženo určitých příjmů a původ těchto příjmů, a to ve lhůtě min. 30 dnů. Původ příjmů není nutné prokazovat, pokud daňový subjekt prokáže, že nastaly v období, za které již nelze daň vybrat, tzn. po uplynutí 3- leté prekluzivní lhůty. Je však prozatím nejisté a v praxi bude zřejmě činit problémy, jakým způsobem daňový subjekt prokáže okamžik dosažení příjmu za období, za které již nelze daň vybrat.

Problém může vyvstat v případě, že daňový subjekt sice prokáže, že příjmu bylo dosaženo v období u kterého již uplynula lhůta pro stanovení daně, ale jedná se o příjem, který nebyl od daně z příjmu osvobozen. Správce daně tento příjem již nemůže dodatečně zdanit, ale podá trestní oznámení pro trestný čin krácení daně podle § 240 TZ. Dochází tím, k propojení daňové a trestněprávní roviny. Dle §148 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) se v případě pravomocného odsouzení pro trestný čin krácení daně posouvá prekluzivní lhůta ke stanovení daně, resp. správce daně může do 2 let od pravomocného rozsudku dodatečně příjem zdanit.

V případě neprokázání původu svých příjmů bude dodatečně vyměřena daň včetně penále. Správce daně použije nově i tzv. zvláštní pomůcky (doposud pouze běžné pomůcky dle § 98 DŘ) pro stanovení daně, jestliže předpokládá, že daň přesáhne 2 000 000 Kč. Výše penále při použití zvláštních pomůcek pro stanovení daně činí 50% doměřené daně, resp. 100% pro případ nespolupráce poplatníka se správcem daně. Toto penále lze uložit pouze tam, kde ke splnění povinnosti nedojde za účinnosti této nové právní úpravy. Je tak respektován princip zákazu pravé retroaktivity.

V této fázi, tedy v případě neprokázání původů svých příjmů ze strany daňového subjektu, ve zvlášť komplikovaných případech a za předpokladu, že souhrnná hodnota majetku daňového subjektu přesahuje 10 000 000 Kč, vyzve správce daně daňový subjekt k „prohlášení o majetku“, a to ve lhůtě 60 dnů. Institut „prohlášení majetku“ není ničím novým, novela ZDP však přináší některé nové náležitosti a podmínky. Opět je zde významný prostup do trestněprávní roviny. Odmítnutí učinit prohlášení o majetku, vyhýbání se takové povinnosti nebo uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů může být naplněním skutkové podstaty trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle §227 TZ. V této souvislosti dochází ke změně trestní sazby za tento trestný čin, nově hrozí až tříletý trest odnětí svobody a možný je nově i peněžitý trest.

K této problematice jsme připraveni zodpovědět jakékoli další Vaše dotazy. Neváhejte se na nás obrátit v případě jakýchkoli nejasností či doplňujících dotazů.

 

Purkyt & Co.

advokátní a mediační kancelář


nahoru
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace