MEDIATION

MEDIATOR

MAIN
PRINCIPLES

AIM

 • an informal process of out-of-court resolution of conflicts with the help of an intermediary called a mediator

 • can take place whenever the parties need it, especially with their voluntary participation

 • the outcome is decided by the participants in the mediation process themselves.
 • independent, impartial person

 • helps the parties to identify their interests

 • supports the parties in finding collective solutions

 • is responsible for the effective conduct of the process
 • impartiality, neutrality

 • independence of the mediator

 • balance between the parties

 • less costly than court proceedings

 • it can be implemented in a relatively short time and usually involves less psychological stress than litigation
 • a clearly worded, comprehensible agreement

 • a workable agreement in the form of which all participants in the mediation process participate

Dozvěďte se

About mediation

Purkyt & Co. provides mediation services through specially trained professionals with specific skills and expertise in the field of mediation.

Mediation is an informal process of out-of-court conflict resolution with the help of an intermediary called a mediator. The mediator, as an independent and impartial person, helps the parties to identify their interests and supports them in finding a solution to the conflict suitable for all parties involved.

The parties’ participation in the mediation process is always voluntary. The aim and outcome of the mediation can also be a clearly formulated, intelligible and feasible agreement in which all participants in the mediation process take part.

The outcome of the dispute is thus decided by the participants in the mediation process themselves, the mediator is only responsible for the effective conduct of the process.

The indisputable advantage of mediation is that it is less expensive than court proceedings, can be implemented in a relatively short time and usually causes less psychological stress for the parties involved than litigation.

JUDr. Martin Purkyt, a registered mediator, as the controller of the personal data provided to him by the clients under the mediation contract, undertakes to process such personal data in accordance with the law, in particular Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

Mediace

MEDIACE VÁM UŠETŘÍ ČAS I NÁKLADY A ZAJISTÍ VÁM EFEKTIVNÍ VÝSLEDEK.

Náklady
Čas
Výsledek

Dozvěďte se

Více o mediaci

Advokátní kancelář Purkyt & Co. poskytuje služby mediace za pomoci speciálně školených profesionálů se specifickými dovednostmi a odbornými znalostmi z oblasti mediace.  

Mediace je neformální proces mimosoudního řešení konfliktů za pomoci prostředníka zvaného mediátor. Ten jako nezávislá a nezaujatá osoba pomáhá stranám identifikovat jejich zájmy a podporuje je v hledání společného řešení konfliktu.

Účast stran v mediačním procesu je vždy dobrovolná. Cílem a výsledkem mediace pak může být také jasně formulovaná, srozumitelná a uskutečnitelná dohoda, na jejíž podobě se podílí všichni účastníci mediačního procesu. 

O výsledku sporu tak rozhodují samotní účastníci mediačního procesu, mediátor odpovídá jen za efektivní vedení procesu.

Nespornou výhodou mediace je skutečnost, že je méně nákladná než soudní řízení, může být realizována v relativně krátkém čase a představuje obvykle pro zúčastněné subjekty menší psychický stres než soudní spor.  

JUDr. Martin Purkyt, zapsaný mediátor, se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy o provedení mediace klienty poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

OBČANSKÉ PRÁVO

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti občanského práva, a to včetně řešení sporů před soudy.

Klienti se na nás obrací mimo jiné i s těmito případy:

 • převody nemovitostí všech druhů včetně zastupování před katastrálními úřady,
 • vztahy vznikající a související s developerskými záměry a programy, a to včetně vztahů souvisejících s jejich realizací jako např. převody nových bytových jednotek do vlastnictví jejich uživatelů,
 • smluvní vztahy vznikající a související s nájmem a podnájmem nemovitostí,
 • směnné smluvní vztahy týkající se nemovitostí (zejména pozemků),
 • smluvní vztahy vznikající a související s činností realitních kanceláří,
 • zajišťování závazků (např. zástavním právem a ručením, smluvním zřízením věcných břemen a jejich zápisem do katastru nemovitostí),
 • vztahy vyplývající ze zákona o půdě, restituční nároky a vztahy související s vyvlastňovacím řízením,
 • zpracování všech typů a druhů smluv upravených občanským zákoníkem,
 • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení a majetkoprávní vztahy všeho druhu.

CIVIL LAW

We have an extensive experience in providing legal services in the field of civil law, including litigation before the courts.

Clients seek our help in connection with the following cases, among others:

 • real estate transfers of all types, including representation before Cadastral Offices,
 • relations arising from and related to development plans and programmes, including relations connected with their implementation, such as transfers of new residential units into the ownership of their users,
 • contractual relations arising from and related to the lease and sublease of real estate,  
 • contractual relations connected with the exchange of real estate (in particular land),
 • contractual relations arising from and related to the activities of real estate agencies,
 • securing obligations (e.g. through lien and surety, contractual establishment of easements and their registration into the Cadastre of Real Estate),
 • relations arising from the Land Act, restitution claims and relations connected with expropriation proceedings,
 • preparation of all types and kinds of contracts regulated by the Civil Code,
 • damages and the restitution for unjust enrichment, and property law relations of all kinds.