Dynamičnost legislativního vývoje v optice novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů účinná od určujícího období tj. od 1. ledna 2024

S poukazem na rozsáhlou novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních komunikacích“), který v rámci legislativního prostředí České republiky nabyl účinnosti 1. ledna 2024 lze považovat za důležité si připomenout

S poukazem na rozsáhlou novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních komunikacích“), který v rámci legislativního prostředí České republiky nabyl účinnosti 1. ledna 2024, lze považovat za důležité si připomenout recentní „de lege lata“ legislativní změny, které shora uvedený „lex specialis“ zvláštní právní předpis přináší s tím, že je mít obecně na paměti významnost trvalého odkazu, který je zcela neoddiskutovatelně a neměnně poplatný nejen pro laickou, ale i odbornou veřejnost a který subsumuje postulát jednoho ze základních právních principů moderního práva, vycházejícího např. již ze starého římského práva a latinského sousloví ,,Ignorantia iuris non excusat“, tj. v překladu ,,neznalost práva neomlouvá“ apod.

Cílem novelizace shora uvedeného zvláštního právního předpisu bylo „posílit“ dodržování pravidel silničního provozu a inovovat tak právní nástroje upotřebitelné pro udržování bezpečnosti „provozu na pozemních komunikacích“. Novelizovaný zákon vyjadřuje ambici primárně zamezit vědomému porušování předpisů v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích apod. Zavedený systém by tak měl šetřit tzv. „poctivé“ řidiče a více trestat opakovanou „recidivu“. Za tímto účelem zákonodárce a) zjednodušil bodový systém na tři pásma, – oproti předchozím pěti různým sazbám b) zpřísnil tresty za nejzávažnější přestupky, – naopak přestupky méně závažné, řeší pouze finanční sankce, a nikoli změna stavu bodového konta, c) zavedl řidičský průkaz na zkoušku a možnost řídit od 17 let pod dohledem.

Je zapotřebí se dále zaměřit především na problematiku tzv. „nového“ bodového systému, včetně nově upravených institutů, zakotvující přestupky v oblasti recidivity apod. Nejprve je zapotřebí si vymezit zmiňované nové tři kategorie bodového systému, které rozlišují přestupky na přestupky za trestné body, trestné body nebo 6 trestných bodů.

Přestupky za 2 trestné body zákon stanovuje a) překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 10 km/h, b) nezastavení před přechodem pro chodce, c) parkování na místě pro invalidy, d) řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti

Závažnějším proviněním jsou pak přestupky za 4 trestné body, tja) překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 20 km/h v obci, b) překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 30 km/h mimo obec, c) nedání přednosti v jízdě, d) omezení chodce, e) řízení bez řidičského oprávnění, f) řidič bez pásů, dítě bez autosedačky, g) jízda se zadrženým řidičským oprávněním, h) ohrožení při přejíždění z pruhu do prhu, ch) jízda bez ochranné přilby na motocyklu nebo mopedu, i) telefon za volantem, j) opuštění místa dopravní nehody, k) neprodlené nezastavení vozidla, l) nedodržení bezpečné vzdálenosti (osobní vozy 30 m, nákladní 50 m), l) jízda technicky nezpůsobilým vozidlem.

Nejzávažnější kategorií přestupků jsou pak přestupky za 6 trestných bodů, které zákon stanoví jako a) překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 40 km/h v obci, b) překročení nejvyšší povolené rychlosti o více než 50 km/h mimo obec, c) jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, d) odmítnutí podrobení se testu na alkohol nebo drogy, e) způsobení dopravní nehody s ublížením na zdraví, f) jízda protisměru, couvání nebo otáčení se na dálnici, g) vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, h) porušení zákazu předjíždění, ch) jízda na červenou, nezastavení na signál ,,Stůj!“, i) ohrožení chodce.

Pro názornost lze dále poukázat na komparaci tzv. staré a nové právní úpravy vybraných přestupků v oblasti nejzávažnějších přestupků, překročení přikázané rychlosti, omezení nebo ohrožení chodce, dopravní nehody a středně závažných přestupků. 

Před realizací novelizace pokuta za jízdu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky činila 2500 – 20 000 Kč, sankce 7 bodů (nad 0,3%), a 6 až 12 měsíců zákaz řízení. Dle současné úpravy účinné od roku 2024 pokuta činí 7000 – 25 000 Kč, sankce 6 bodů (nad 0,3%), 6 až 18 měsíců zákaz řízení. Stav vylučující způsobilost – dříve -25 000 – 50 000 Kč, sankce 7 bodů a 12 až 24 měsíců zákaz řízení, dnes -7000 – 25 000 Kč, sankce 6 bodů a 6 až 18 měsíců zákaz řízení. Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky – dříve – 25 000 – 50 000 Kč, sankce 7 bodů a 12 až 24 měsíců zákaz řízení, dnes – 25 000 – 75 000 Kč, sankce 6 bodů a 18 až 36 měsíců zákaz řízení. Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici – dříve – 5 000 – 10 000 Kč, sankce 7 bodů a 6 až 12 měsíců zákaz řízení, dnes – 7 000 – 25 000 Kč, sankce 6 bodů, bez zákazu řízení. Porušení zákazu předjíždění – dříve – 5 000 – 10 000 Kč, sankce 7 bodů a 6 až 12 měsíců zákaz řízení, dnes – 7 000 – 25 000 Kč, sankce 6 bodů, bez zákazu řízení. Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn ,,Stůj!“ – dříve – 2 500 – 5000 (při recidivě 4 000 – 7 500 Kč), sankce 5 bodů a 1 až 6 měsíců zákaz řízení (recidiva, úmysl u pokynu), dnes – 7 000 – 25 000 Kč, sankce 6 bodů a 4 – 6 měsíců zákaz řízení (úmysl u pokynu). Překročení rychlosti o 40 km/h v obci, 50 km/h mimo obec, a více – dříve – 5 000 – 10 000 Kč, sankce 5 bodů a 6 až 12 měsíců zákaz řízení, dnes 7000 – 25 000 Kč, sankce 6 bodů a 6 – 18 měsíců zákaz řízení. Překročení rychlosti o 20 km/h v obci, 30 km/h mimo obec, a více dříve – 2 500 – 5000 Kč, sankce 3 body a 1 až 6 měsíců zákaz řízení (recidiva), dnes – 4 000 – 10 000 Kč, sankce 4 body a bez zákazu řízení.  Ohrožení chodce – dříve – 2 500 – 5 000 Kč, sankce 5 bodů a 1 až 6 měsíců zákaz řízení (recidiva), dnes 4 000 – 10 000 Kč, sankce 6 bodů, bez zákazu řízení. Zákon odlišuje přestupky typu ohrožení, omezení či nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, rozmezí pokuty je ve všech třech případech stejné liší se však bodová sankce. Dopravní nehoda s ublížením na zdraví – dříve – 25 000 Kč – 50 000 Kč, sankce 7 bodů (smrt, těžká újma) a 12 až 24 měsíců zákaz řízení, dnes – 25 000 – 75 000 Kč, sankce 6 bodů (smrt, těžká újma) a 6 až 18 nebo 18 až 36 měsíců zákaz řízení V rámci středně závažných přestupků došlo ke změně např. při jízdě s telefonem za volantem– dříve 1 500 Kč – 2500 Kč, sankce 2 body a bez zákazu řízení, dnes – 4 000 – 10 000 Kč, sankce 4 body a bez zákazu řízení. Řidič bez pásů, dítě bez sedačky – dnes – 1 500 – 2500 Kč, sankce 4 body (autosedačka) nebo 3 body (pásy) a bez zákazu řízen, dnes – 2 000 – 5 000 Kč, sankce 4 body a bez zákazu řízení. Ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu – dříve – 1 500 – 2 500 Kč, sankce 5 bodů a bez zákazu řízení, dnes – 2 000 – 5 000 Kč, sankce 4 body a bez zákazu řízení.

V intencích stanového cíle novelizace analyzovaného tohoto právního předpisu, se dále zavádějí dva instituty v rámci, kterých je možné řidiči odebrat řidičský průkaz, tj. 1) Pokud řidič dvakrát spáchá některý z nejzávažnějších přestupků během tří let, bude mu odebráno řidičské oprávnění. 2) Druhým institutem je odebrání řidičského průkazu za tři středně závažné přestupkyPokud řidič spáchá některý z méně závažných přestupků, bude mu taktéž odebráno řidičské oprávnění.

Jak již bylo zmíněno ve vztahu k ambici zákonodárce, jsou tato pravidla zavedena s cílem motivovat řidiče k dodržování pravidel silničního provozu a zodpovědnému chování za volantem, odradit řidiče od opakování nebezpečného a nezodpovědného chování a předcházet tak páchané recidivě, a to jak v oblasti nejzávažnějších přestupků, tak i méně závažných přestupků a zvýšit tak bezpečnost na silnicích.

Zdroje:

Pokuty a body pro řidiče vozidel od roku 2024: podrobný přehled navrhovaných změn – Měšec.cz (mesec.cz)

Změny v silničním provozu od 1. 1. 2024 (průvodce novelizací) (skolenibozp.cz)

Nový bodový systém řidiče 2024: Pokuty a změny přehledně | e15.cz

Přehledně: Nový bodový systém a další změny pro řidiče v roce 2024 (skrblik.cz)

Změny bodového systému a pokut pro rok 2024 | Cebia.cz

Bodový sytém 2024. Jaké nás čekají změny? – Portál řidiče (portalridice.cz)

Share the Post:

Related Posts

OBČANSKÉ PRÁVO

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti občanského práva, a to včetně řešení sporů před soudy.

Klienti se na nás obrací mimo jiné i s těmito případy:

  • převody nemovitostí všech druhů včetně zastupování před katastrálními úřady,
  • vztahy vznikající a související s developerskými záměry a programy, a to včetně vztahů souvisejících s jejich realizací jako např. převody nových bytových jednotek do vlastnictví jejich uživatelů,
  • smluvní vztahy vznikající a související s nájmem a podnájmem nemovitostí,
  • směnné smluvní vztahy týkající se nemovitostí (zejména pozemků),
  • smluvní vztahy vznikající a související s činností realitních kanceláří,
  • zajišťování závazků (např. zástavním právem a ručením, smluvním zřízením věcných břemen a jejich zápisem do katastru nemovitostí),
  • vztahy vyplývající ze zákona o půdě, restituční nároky a vztahy související s vyvlastňovacím řízením,
  • zpracování všech typů a druhů smluv upravených občanským zákoníkem,
  • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení a majetkoprávní vztahy všeho druhu.