Jaké změny přinese očekávaná novela zákoníku práce?

Zákoník práce se po letech zásadně změní. Připravovaná novela má za cíl transponovat do českého právního řádu dvě evropské směrnice – tzv. Work-life balance směrnici a Směrnici o předvídatelných pracovních podmínkách.

Zákoník práce se po letech zásadně změní. Připravovaná novela má za cíl transponovat do českého právního řádu dvě evropské směrnice – tzv. Work-life balance směrnici a Směrnici o předvídatelných pracovních podmínkách. Dále má upravit oblasti, po jejichž změně jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci volají již delší dobu. Níže uvádíme některé z významných změn.

Výkon práce z domova

Novela zákoníku práce má nově zavést např. pravidla pro práci z domova. Jedná se o situaci, kdy zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší devíti let, těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o osoby závislé na pomoci druhých, budou nově oprávněni zaměstnavatele požádat o umožnění práce z domova. Pokud zaměstnavatel uvedené žádosti zaměstnance nevyhoví, bude muset její zamítnutí písemně odůvodnit. Takováto práce z domova má být poté vykonávaná na základě písemné dohody.

Zaměstnavatel bude dále povinen zaměstnanci hradit náklady, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce na dálku (náklady za plyn, elektřinu, dodávku tepla a další). Náhrada bude stanovena paušálně a nesmí být zahrnuta ve mzdě či odměně. Paušální částka musí činit minimálně 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce. Vedle paušální náhrady by mělo být i nadále možné hradit skutečně vynaložené a prokázané náklady.

Změny u dohod o provedení práce a u dohod o pracovní činnosti 

Nově má zaměstnancům zaměstnaným na dohodu o provedení práce (DPP), nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) vznikat nárok na dovolenou, který bude vznikat automaticky při splnění určitých podmínek. Zaměstnancům budou vznikat i další nároky přímo ze zákona, a to například nárok na ošetřovné, nárok na některé příplatky, či nárok na překážky v práci na straně zaměstnance.

Další novinkou je povinnost zaměstnavatele zaměstnanci písemně rozvrhovat týdenní pracovní dobu, a to nejméně tři dny předem. To má vést k větší předvídatelnosti práce pro zaměstnance.

Zaměstnanci na DPP/DPČ budou také moci po zaměstnavateli požadovat písemné odůvodnění výpovědi, nebo žádat o přechod do pracovního poměru.

Tato dlouho očekávaná novela by měla být definitivně schválena v průběhu jarních měsíců a její část by tak mohla nabýt účinnosti již během léta letošního roku.

Pokud máte k výše uvedenému jakékoli otázky, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.

Share the Post:

Related Posts

Dynamičnost legislativního vývoje v optice novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů účinná od určujícího období tj. od 1. ledna 2024

S poukazem na rozsáhlou novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních komunikacích“), který v rámci legislativního prostředí České republiky nabyl účinnosti 1. ledna 2024 lze považovat za důležité si připomenout

Read More

OBČANSKÉ PRÁVO

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti občanského práva, a to včetně řešení sporů před soudy.

Klienti se na nás obrací mimo jiné i s těmito případy:

  • převody nemovitostí všech druhů včetně zastupování před katastrálními úřady,
  • vztahy vznikající a související s developerskými záměry a programy, a to včetně vztahů souvisejících s jejich realizací jako např. převody nových bytových jednotek do vlastnictví jejich uživatelů,
  • smluvní vztahy vznikající a související s nájmem a podnájmem nemovitostí,
  • směnné smluvní vztahy týkající se nemovitostí (zejména pozemků),
  • smluvní vztahy vznikající a související s činností realitních kanceláří,
  • zajišťování závazků (např. zástavním právem a ručením, smluvním zřízením věcných břemen a jejich zápisem do katastru nemovitostí),
  • vztahy vyplývající ze zákona o půdě, restituční nároky a vztahy související s vyvlastňovacím řízením,
  • zpracování všech typů a druhů smluv upravených občanským zákoníkem,
  • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení a majetkoprávní vztahy všeho druhu.