Práva cestujících v letecké přepravě: na co máte právo, jeli váš let zpožděn či zrušen?

V souladu se zásadou ochrany slabší strany se snaží Evropská unie svou legislativou chránit i cestující v mezinárodní letecké přepravě. Konkrétním projevem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004. Toto nařízení

V souladu se zásadou ochrany slabší strany se snaží Evropská unie svou legislativou chránit i cestující v mezinárodní letecké přepravě. Konkrétním projevem je Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004. Toto nařízení není veřejnosti příliš známé, přitom může být velmi užitečné každému cestujícímu, který odlétá z letiště na území EU, Islandu, Norska nebo Švýcarska, anebo na takové letiště přilétá ze třetí země.

Jedním z nejdůležitějších práv zakotvených v tomto nařízení je právo na paušalizovanou náhradu škody: vzniká, je-li let cestujících zrušen a cestující je o zrušení informován později než v předepsané lhůtě (zásadně později než dva týdny před odletem), dále je-li let zpožděn o tři a více hodin a konečně je-li cestujícímu odepřen nástup na palubu letadla proti jeho vůli.

Výše náhrady škody pak činí 250 € (u letů o délce do 1.500 km), 400 € (u všech letů v rámci EU delších než 1.500 km a u ostatních letů o délce od 1.500 km do 3.000 km) nebo 600 € (u letů mimo EU od 3.000 km). Svůj nárok by přitom cestující měli nejprve uplatnit u leteckého dopravce, který provozoval jejich let, a to bezodkladně, nejpozději však do šesti měsíců od data letu ve smyslu § 2553 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník.

Letecká společnost se může povinnosti k náhradě škody zprostit, avšak jen prokáže-li, že zrušení či zpoždění bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možno zabránit ani přijetím všech přiměřených opatření.

Nad rámec toho mají cestující u zrušeného letu právo na náhradu pořizovací ceny letenky nebo přesměrování při nejbližší příležitosti či později dle jejich volby, a to za srovnatelných dopravních podmínek. U zrušení i zpoždění letu, jakož i u odepření nástupu na palubu pak vzniká cestujícím též právo na poskytnutí péče: občerstvení, telefonních hovorů a za stanovených podmínek i ubytování v hotelu.

Pokud máte jakékoli otázky z právní sféry, neváhejte se na nás kdykoli obrátit prostřednictvím emailové adresy office@purkyt.cz nebo na telefonním čísle +420 257 223 737.

Budeme se na Vás těšit!

Share the Post:

Related Posts

Dynamičnost legislativního vývoje v optice novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů účinná od určujícího období tj. od 1. ledna 2024

S poukazem na rozsáhlou novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních komunikacích“), který v rámci legislativního prostředí České republiky nabyl účinnosti 1. ledna 2024 lze považovat za důležité si připomenout

Read More

OBČANSKÉ PRÁVO

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti občanského práva, a to včetně řešení sporů před soudy.

Klienti se na nás obrací mimo jiné i s těmito případy:

  • převody nemovitostí všech druhů včetně zastupování před katastrálními úřady,
  • vztahy vznikající a související s developerskými záměry a programy, a to včetně vztahů souvisejících s jejich realizací jako např. převody nových bytových jednotek do vlastnictví jejich uživatelů,
  • smluvní vztahy vznikající a související s nájmem a podnájmem nemovitostí,
  • směnné smluvní vztahy týkající se nemovitostí (zejména pozemků),
  • smluvní vztahy vznikající a související s činností realitních kanceláří,
  • zajišťování závazků (např. zástavním právem a ručením, smluvním zřízením věcných břemen a jejich zápisem do katastru nemovitostí),
  • vztahy vyplývající ze zákona o půdě, restituční nároky a vztahy související s vyvlastňovacím řízením,
  • zpracování všech typů a druhů smluv upravených občanským zákoníkem,
  • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení a majetkoprávní vztahy všeho druhu.