Novela zákona o zaměstnanosti ve stínu jiných pracovněprávních úprav

Rok 2024 s sebou přináší poměrně významné změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr: část z nich je účinná od 1. 1. 2024, část nabyla účinnosti již 1. 10. 2023 a část nabyde účinnosti teprve 1. 7. 2024. Změny v oblasti

Od 1.ledna 2024 došlo v pracovním právu krom jiného i k novelizaci zákona o zaměstnanosti týkající se změny definice nelegální práce a podmínek pro agenturní zaměstnávání. Tyto změny byly ovšem ve stínu jiné pracovněprávní události, a to novelizace zákoníku práce a možnosti dovolené pro osoby činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, což ovšem neznamená, že se nejedná o podstatné změny.

Nelegální práce

Označení nelegální práce bývalo odvozováno od závislé práce stanovené zákoníkem práce spolu s judikaturními závěry. Nyní ale dochází k tomu, že již není podstatná délka výkonu této práce. Za nelegální práci byla považována hlavně dlouhodobá nebo soustavně trvající činnost, přičemž soustavnost již nemá být jedním z kritérií. Stěžejní mají být hlavně tyto skutečnosti: nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance, výkon práce jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů, osobní výkon práce zaměstnancem a absence pracovněprávního vztahuHlavním důvodem této změny je jednodušší vymáhání zákazu nelegální práce.

Agenturní zaměstnávání

Úpravy agenturního zaměstnání se novela dotkla výrazněji. Jedním z prvních bodů je zvýšení kauce pro zprostředkovatele zaměstnání, která se zvyšuje z původních 500 tisíc Kč na nových 1 milion Kč. Dále se jedná o úpravu procesu dokládání odborné způsobilosti nutné pro získání povolení. Odbornou praxí se dle novely rozumí soustavný osobní výkon činnosti v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, fyzickou osobou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Odbornou praxi je fyzická osoba povinna získat v době 10 let bezprostředně předcházejících podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Neměli bychom zapomínat ani na zavedení nových podmínek pro udělení povolení. Aby žadatel povolení dostal, nesmí v posledních třech letech obdržet pravomocnou pokutu za vybrané přestupky. Novelou se také klade důraz na bezdlužnost žadatele. Podmínka bezdlužnosti platí již při podání žádosti a po celou dobu trvání platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Dále byly upraveny podmínky odejmutí povolení k provozování agenturního zaměstnání. Mezi důvody odejmutí patří zprostředkování nelegální práce, opakované neposkytování součinnosti orgánům inspekce práce nebo nepřidělení žádného zaměstnance po dobu dvou let.

Poslední změnou je zvýšení ochrany agenturních zaměstnanců v tom smyslu, že nově s nimi nebude možné ukončit pracovněprávní vztah okamžitě, ale ukončení dočasného přidělení je možné učinit nejdříve 14 dnů od jeho oznámení zaměstnanci.

Závěrem stojí za zmínku i přesunutí celé agendy vydávání a odmítání licencí ke zprostředkování zaměstnání agenturám práce. Dochází k přesunu z generálního ředitelství Úřadu práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Share the Post:

Related Posts

Dynamičnost legislativního vývoje v optice novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů účinná od určujícího období tj. od 1. ledna 2024

S poukazem na rozsáhlou novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (dále jen ,,zákon o provozu na pozemních komunikacích“), který v rámci legislativního prostředí České republiky nabyl účinnosti 1. ledna 2024 lze považovat za důležité si připomenout

Read More

OBČANSKÉ PRÁVO

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb v oblasti občanského práva, a to včetně řešení sporů před soudy.

Klienti se na nás obrací mimo jiné i s těmito případy:

  • převody nemovitostí všech druhů včetně zastupování před katastrálními úřady,
  • vztahy vznikající a související s developerskými záměry a programy, a to včetně vztahů souvisejících s jejich realizací jako např. převody nových bytových jednotek do vlastnictví jejich uživatelů,
  • smluvní vztahy vznikající a související s nájmem a podnájmem nemovitostí,
  • směnné smluvní vztahy týkající se nemovitostí (zejména pozemků),
  • smluvní vztahy vznikající a související s činností realitních kanceláří,
  • zajišťování závazků (např. zástavním právem a ručením, smluvním zřízením věcných břemen a jejich zápisem do katastru nemovitostí),
  • vztahy vyplývající ze zákona o půdě, restituční nároky a vztahy související s vyvlastňovacím řízením,
  • zpracování všech typů a druhů smluv upravených občanským zákoníkem,
  • náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení a majetkoprávní vztahy všeho druhu.